Fak­ta: Kort om Kurz

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LA: KURIER, AFP, POLITICO (TT)

Ål­der: 30 (född 27 augusti 1986).

Bor: Wi­en, i stads­de­len Meid­ling, där han ock­så väx­te upp.

Kar­riär: Gick med i ÖVP:S ung­doms­för­bund år 2003 och tog över le­dar­ska­pet 2009. Stu­de­ra­de ju­ri­dik på uni­ver­si­te­tet, men hop­pa­de av 2011 för att bli stats­sek­re­te­ra­re med an­svar för in­teg­ra­tion. År 2013 ut­sågs han till Ös­ter­ri­kes ut­ri­kesmi­nis­ter. Är med på tid­ning­en Po­li­ti­cos lis­ta över de mest in­fly­tel­se­ri­ka eu­ro­pé­er­na un­der 2017 och ut­sågs ti­di­ga­re i år av Ti­me Ma­ga­zi­ne till en av näs­ta ge­ne­ra­tions le­da­re.

Vill kanske helst glöm­ma: Sin kam­panj ”Sch­warz macht geil”, från 2010, där han om­gi­ven av lätt­kläd­da kvin­nor kör­de runt i en svart Hum­mer och de­la­de ut svar­ta kon­do­mer. Kam­panj­nam­net kan över­sät­tas som ”Svart gör dig cool”, men det tys­ka or­det ”geil” har ock­så and­ra be­ty­del­ser, ex­em­pel­vis kåt. Svart är ÖVP:S par­ti­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.