Späd­barns­mat får god­känt

I mars kom lar­met om far­li­ga äm­nen i bröst­mjölks­er­sätt­ning­ar. Men Test­fak­tas ana­lys av tre fab­ri­kat vi­sar på be­tyd­ligt läg­re hal­ter än vad som ti­di­ga­re nämnts.

Hallands Nyheter - - Konsument -

Ti­di­ga­re i vår av­slö­ja­des att bland an­nat bröst­mjölks­er­sätt­ning kan in­ne­hål­la de can­cer­fram­kal­lan­de äm­ne­na 3-MCPD, 2-MCPD och gly­ci­dol. Det är när ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor, sär­skilt palm­ol­ja, raf­fi­ne­ras som äm­ne­na upp­kom­mer.

Men den ana­lys av tre van­li­ga mär­ken, som test­fak­ta gjort på upp­drag av oss, av vi­sar på be­tyd­ligt läg­re hal­ter än vad som ti­di­ga­re nämnts. Hal­ten av 3-MCPD för Sem­pers Ba­by Semp 1 i pul­ver, lig­ger på ba­ra en fem­te­del av vad Livs­me­dels­ver­ket upp­mät­te för ett år se­dan.

– Vi har bytt ut palm­ol­jan och kö­per nu den högs­ta kva­li­tén som går att få tag på. Vår le­ve­ran­tör väl­jer palm­ol­ja från vis­sa od­ling­ar och har sett över pro­ces­ser­na, upp­ger Malin West­ling, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Sem­per.

TO­TALT SETT LIG­GER al­la ana­ly­se­ra­de pro­duk­ter­na långt un­der de gräns­vär­den för gly­ci­dol som in­förs i de­cem­ber. För 3-MCPD finns det i dags­lä­get ing­et fö­re­sla­get gräns­vär­de – men jäm­fört de med ni­vå­er av äm­net som den eu­ro­pe­is­ka livs­me­dels­myn­dig­he­ten, Ef­sa, fö­re­sla­git så kla­rar man des­sa ock­så. I Hipps bröst­mjölks­er­sätt­ning Com­bi­o­tik 1 är hal­ter­na så lå­ga att de in­te går att ana­ly­se­ra med den me­tod Test­fak­ta an­vänt.

– Vi har ar­be­tat med att mins­ka hal­ter­na se­dan 2007 då äm­ne­na upp­täck­tes. Ge­nom att stäl­la in tem­pe­ra­tu­ren nog­grant un­der

själ­va raf­fi­ne­ring­en och an­vän­da eko­lo­gisk ol­ja kan pro­ces­sen kon­trol­le­ras bätt­re, sä­ger Ag­ne­ta Käll­man, nut­ri­tions­an­sva­rig på Hipp barn­mat.

I MAJ FÖR­RA året gjor­de Livs­me­dels­ver­ket sin egen stu­die på ett an­tal livs­me­del som in­ne­hål­ler ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor. Då hit­ta­de man be­tyd­ligt hög­re hal­ter av 3-MCPD i bland an­nat Sem­pers bröst­mjölks­er­sätt­ning.

– Sem­per kan ha bli­vit mer med­vet­na och väl­jer ol­jerå­va­ror med läg­re halt av det­ta äm­ne, se­dan vi in­for­me­ra­de om det här. Vi hop­pas att Ef­sas risk­vär­de­ring bli­vit en väckar­kloc­ka för till­ver­ka­re i and­ra län­der ock­så, sä­ger Pet­ra Bergkvist, stats­in­spek­tör på Livs­me­dels­ver­ket. Man har ve­tat ris­ker­na med de här äm­ne­na se­dan 2007 – hur kom­mer det sig att det dröjt så länge för myn­dig­he­ter och till­ver­ka­re att age­ra?

– Livs­me­dels­myn­dig­he­ter­na ar­be­tar ef­ter lag­stift­ning­ens krav. Fo­kus läggs in­te på äm­nen som sak­nar gräns­vär­den, om det in­te finns in­for­ma­tion om att hal­ter­na av des­sa äm­nen kan ska­da på kort sikt. Fle­ra till­ver­ka­re har tro­li­gen re­dan lagt in gly­ci­dyl­fett­sy­ra­est­rar och 3-MCPD i sin lis­ta över vad man ska ha ex­tra kon­troll på. And­ra fö­re­ta­ga­re ut­går från gäl­lan­de reg­ler och har därför in­te ta­git del av Ef­sas risk­vär­de­ring, sä­ger Pet­ra Bergkvist.

”Vi hop­pas att Ef­sas risk­vär­de­ring bli­vit en väckar­kloc­ka för till­ver­ka­re i and­ra län­der ock­så”

PET­RA BERGKVIST stats­in­spek­tör på Livs­me­dels­ver­ket.

MEN ÄVEN OM hal­ter­na i bröst­mjölks­er­sätt­ning­ar­na nu ver­kar ha sjun­kit så bör de sän­kas till en ni­vå som ger tryg­ga sä­ker­hets­mar­gi­na­ler, me­nar Pet­ra Ber­gqvist och un­der­stry­ker att man som små­barns­för­äl­der in­te ska ha då­ligt sam­ve­te för att man ger si­na barn er­sätt­ning. Den ges un­der en kort pe­ri­od i li­vet och för späd­barn som in­te am­mas är er­sätt­ning­ar­na det en­da lämp­li­ga al­ter­na­ti­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.