Fak­ta: Om testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

Eu­ro­fins har på upp­drag av Test­fak­ta ana­ly­se­rat fö­re­koms­ten av de oöns­ka­de äm­ne­na 3-MCPD och 2-MCPD i bröst­mjölks­er­sätt­ning­ar i pul­ver­form. Ut­i­från des­sa vär­den har man se­dan be­räk­nat hal­ten gly­ci­dol. Ana­lys­re­sul­ta­ten gäl­ler per ki­lo­gram fett i pro­duk­ter­na. Ut­i­från pro­duk­ter­nas an­giv­na fett­halt har vi se­dan räk­nat fram hal­ter­na av äm­ne­na i själ­va pro­duk­ten/ pulv­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.