ARN: Fel ser­vice gav in­te mo­tor­fel

Hallands Nyheter - - Konsument - URBAN TJERNBERG 031- 62 40 00

Sko­dan var in­te ser­vad på det sätt som fram­kom i bil­fö­re­ta­gets mark­nads­fö­ring. Men det är in­te sä­kert att det var den ute­bliv­na ser­vicen som or­sa­ka­de mo­tor­ha­ve­ri­et. Därför av­slår ARN en Troll­hät­te­bos be­gä­ran om att fö­re­ta­get ska åt­gär­da problemet.

Kun­den köp­te bi­len för 55 000 kro­nor. Tio må­na­der se­na­re ha­ve­re­ra­de mo­torn. En­ligt säl­ja­rens upp­gif­ter ha­de bi­len ser­vats en­ligt re­kom­men­da­tion men kun­dens gransk­ning vi­sa­de att bi­len in­te va­rit på ser­vice va­re sig 2009, 2012 el­ler 2014. För­säk­rings­bo­la­get tar, en­ligt kö­pa­ren, ing­et an­svar för ska­dan ef­tersom ser­vice in­te ut­förts.

Gö­te­borgs­fir­man som sål­de bi­len mot­sät­ter sig kra­vet. ARN kon­sta­te­rar att bi­len vis­ser­li­gen har ett ”köprätts­ligt” fel ef­tersom den in­te ser­vats på rätt sätt. Dä­re­mot är det in­te ut­rett vad som or­sa­ka­de ha­ve­ri­et om­kring 1 300 mil ef­ter kö­pet och det finns där­med ing­et stöd för på­stå­en­det att det be­rod­de på ute­bli­ven ser­vice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.