ARN: Dyr no­ta för bär­ga­de hyr­bi­lar

Först kom den ena hyr­bi­len som Gö­te­borgs­kvin­nan kört till­ba­ka med bärg­nings­bil. Då hyr­de hon om­gå­en­de en ny – som ock­så den fick bär­gas till­ba­ka till Avis. Nu får kvin­nan be­ta­la 102 000 i re­pa­ra­tions­kost­na­der.

Hallands Nyheter - - Konsument - URBAN TJERNBERG 031- 62 40 00

Kvin­nan ha­de be­gärt att få en bil med au­to­mat­väx­el me­dan hen­nes egen var på verk­stad. Men fir­man ha­de ing­en med au­to­mat­lå­da in­ne ut­an kun­den fick ta en ma­nu­ellt väx­lad. Ef­ter 20 mi­nu­ters kör­ning bör­ja­de bi­len ry­ka un­der mo­tor­hu­ven och fick bär­gas till­ba­ka. Då teck­na­des ett av­tal om en ny hyr­bil som även den fick stopp un­der färd och fick trans­por­te­ras till­ba­ka med bär­ga­re.

En­ligt Avis, som kräv­de kvin­nan på 101 939 kro­nor i re­pa­ra­tions­kost­na­der, råd­de ing­et tvi­vel om att hand­ha­van­de­fel or­sa­kat att bi­lar­na fått ska­dor på bland an­nat kopp­ling, sväng­hjul och väx­ellå­da. ARN går på sam­ma lin­je och an­ser att det in­te är be­vi­sat att det fanns någ­ra fel på bi­lar­na när de hyr­des ut, ut­an att felorsa­ken san­no­likt är hand­ha­van­det un­der kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.