Saa­de tän­ker

MU­SIK: NY SKIVA OCH SÅ MYC­KET BÄTT­RE VÄN­TAR

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Eric Saa­de är till­ba­ka i ramp­lju­set ef­ter en kort pa­us. Sing­eln Anot­her week är lät­ta­re och mer upp­lyf­tan­de, med en sång­ers­ka som sjung­er re­fräng­en. Sam­ti­digt på­går ar­be­tet med Så myc­ket bätt­re för fullt.

– Jag har fak­tiskt ald­rig träf­fat tje­jen som sjung­er, det är li­te kul i sig, sä­ger Eric Saa­de.

LJUDSPÅRET skic­ka­des till ho­nom från Eng­land där två av låt­skri­var­na sit­ter. Det var tänkt att Saa­de själv skul­le sjunga in re­fräng­en men han tyck­te att det lät så bra att sång­ers­kans röst fick va­ra kvar.

– Det är ju li­te spe­ci­ellt, vi har tänkt ut­an­för box­en lik­som, sä­ger Eric Saa­de.

Att tän­ka ut­an­för box­en och kom­ma på nya idéer är nå­got som har va­rit centralt i ska­pan­det av den nya sing­eln. Med he­la fem låt­skri­va­re, tre i Sve­ri­ge och två i Eng­land, har fle­ra hjär­nor va­rit med och ska­pat mu­si­ken.

FÖR­U­TOM SAA­DE SJÄLV har Andre­as Moe, Da­vid Björk, Mi­chael Kin­tish och Andrew Bul­li­mo­re va­rit med un­der pro­duk­tio­nen.

– Lå­ten hand­lar om den där som­mar­vec­kan som man går runt

TILL­BA­KA I STUDION. Eric Saa­de släp­per den nya sing­eln Anot­her week, han be­skri­ver lå­ten som ”loung­eig och som­rig.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.