Ari­a­na Gran­de stäl­ler in kon­sert­da­tum

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Den ame­ri­kans­ka ar­tis­ten stäl­ler in sju pla­ne­ra­de kon­ser­ter, till och med den 5 ju­ni, ef­ter terror­då­det un­der hen­nes kon­sert i Man­ches­ter ti­di­ga­re i vec­kan, be­kräf­tar hen­nes skiv­bo­lag.

”På grund av de tra­gis­ka hän­del­ser­na i Man­ches­ter gör Ari­a­na Gran­des Dang­e­rous wo­man-tur­né ett up­pe­håll så att vi kan fort­sät­ta ut­vär­de­ra si­tu­a­tio­nen och vi­sa till­bör­lig re­spekt till dem som sak­nas. Vårt lev­nads­sätt har åte­ri­gen ho­tats, men vi kom­mer att över­vin­na det­ta till­sam­mans”, he­ter det i ett press­med­de­lan­de.

Kon­ser­ter­na i frå­ga skul­le ha ägt rum i Lon­don, An­twer­pen, Lodz, Frank­furt och Zürich. Vad som hän­der med res­ten av tur­nén är än­nu in­te be­stämt. (TT)

Bild: ALASTAIR GRANT

TRIVS IHOP. Fa­tih Akin till­sam­mans med skå­de­spe­lers­kan Di­a­ne Kru­ger på filmfes­ti­va­len i Can­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.