Ut­an­för box­en

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA HALL/TT

och ba­ra vän­tar på he­la året, sä­ger Saa­de.

Han be­skri­ver lå­ten som ”loung­eig” och som­rig, lugn men än­då dans­vän­lig.

De två eng­els­ka låt­skri­var­na, Mi­chael Kin­tish och Andrew Bul­li­mo­re, har ti­di­ga­re va­rit med och skri­vit lå­tar för Ga­lan­tis och Si­ga­la.

– Att job­ba med dem var ro­ligt och an­norlun­da. Vi har in­te all­tid va­rit helt över­ens, men i grund och bot­ten är vi ju al­la ba­ra lek­ful­la mu­si­ker, sä­ger Eric Saa­de.

FÖR­U­TOM EN NY sing­el är Eric Saa­de även ak­tu­ell i årets Så myc­ket bätt­re. Där får han bland an­nat tol­ka lå­tar av Sa­bi­na Ddum­ba, Kik­ki Da­ni­els­son och To­mas An­ders­son Wij.

– Det svå­ras­te är att tol­ka Mo­ney­brot­her och To­mas An­ders­son Wij, de­ras mu­sik­stil lig­ger så långt ifrån min, sä­ger Saa­de.

Han ser fram emot att va­ra med i pro­gram­met, men kon­sta­te­rar att det är nå­got helt nytt.

– Det är nice men väl­digt ut­läm­nan­de att va­ra så pri­vat i tv, nå­got så­dant har jag ald­rig gjort ti­di­ga­re, sä­ger han.

KRING MIDDAGSBORDET på Got­land kom­mer ar­tis­ter­na att dis­ku­te­ra allt från mu­sik till pri­vat­liv.

– Det är star­ka namn och star­ka lå­tar. Jag vet att i al­la fall jag kom­mer att va­ra väl­digt fråg­vis un­der mid­da­gar­na, det kom­mer att fin­nas många spän­nan­de histo­ri­er runt bor­det, sä­ger han.

Ar­be­tet med pro­gram­met är in­ten­sivt och tar upp det mesta av Saa­des tid. Nå­got som gör att spel­ning­ar­na blir få un­der som­ma­ren.

– Jag gör nog in­te come­back på sce­nen för­rän i höst el­ler vår, i som­mar vill jag lå­ta mu­si­ken le­va sitt eget liv.

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.