Björn Skifs driv­kraft är lus­ten

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I vå­ras fyll­de Björn Skifs 70 år. Nå­gon pen­sio­ne­ring för ar­tis­ten är det dock in­te tal om.

I ”Björn Skifs – 70 år med nö­je” mö­ter pro­gram­le­da­ren Jesper Bör­je­son ju­bi­la­ren i sam­tal om li­vet och kar­riä­ren. Och Björn har hun­nit med en hel del ge­nom åren.

– Man bax­nar li­te själv när man bör­jar tit­ta på allt man gjort. Det har verk­li­gen in­te va­rit bort­kas­ta­de år ut­an det har bli­vit re­sul­tat, sä­ger Björn Skifs och skrat­tar. Pop­ban­det Slam Cree­pers, där Björn Skifs sjöng, star­ta­des 1963, ett band som bar he­la vägen till Eng­land. När grup­pen splitt­ra­des fort­sat­te han som so­lo­ar­tist. Men Björn har in­te be­grän­sat sig till sång­en ut­an på me­rit­lis­tan finns bland an­nat fil­mer­na ”Strul” och ”Jo­ker” och in­te minst ”Bad­rock” som sam­la­de den svens­ka ar­tis­te­li­ten på som­rar­na på Öland. He­le­na Björkvall

Fo­to: Ma­ja Sus­lin/tt

Mö­tet med publi­ken är det som dri­ver ar­tis­ten Björn Skifs fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.