Gräns­vär­den för mo­ders­mjölks­er­sätt­ning­ar på gång

Hallands Nyheter - - Konsument -

För gly­ci­dol in­förs un­der hös­ten 2017 ett gräns­vär­de som tro­ligt­vis kom­mer lig­ga på 75 mikro­gram per kg pro­dukt. Gräns­vär­det ska gäl­la fram till 31 dec 2019. Där­ef­ter sänks det tro­li­gen till 30 mikro­gram per kg pro­dukt. För 3-MCPD finns det inga för­slag på gräns­vär­den i dags­lä­get. Ett ti­di­ga­re för­slag på gräns­vär­de drogs till­ba­ka då Ef­sa (den eu­ro­pe­is­ka livs­me­dels­myn­dig­he­ten) vill grans­ka sin risk­vär­de­ring yt­ter­li­ga­re ef­tersom de­ras re­sul­tat skil­jer myc­ket från vad JECFA (En Who-ledd ex­pert­kom­mit­té som ar­be­tar med risk­vär­de­ring av livs­me­del) kom­mit fram till. För 2-MCPD drö­jer gräns­vär­den yt­ter­li­ga­re, då Ef­sa an­ser att det än­nu in­te finns till­räck­ligt med da­ta för att risk­vär­de­ra äm­net. Käl­la: Livs­me­dels­ver­ket och Ef­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.