DET HÄNDE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 40 år se­dan, 1977, ut­käm­pa­des en hård riks­dags­de­batt mel­lan stats­mi­nis­ter Thor­björn Fäll­din och op­po­si­tions­le­da­ren Olof Pal­me om ener­gi­po­li­ti­ken. Cen­ter­par­tis­ten Fäll­din höll fast vid vallöf­tet att kärn­kraf­ten kun­de av­veck­las helt till 1985. So­ci­al­de­mo­kra­ten Pal­me å sin si­da kräv­de klart be­sked om kärn­krafts­ut­bygg­na­den, och an­kla­ga­de re­ge­ring­en för ka­pital­för­stö­ring och för att va­ra den mest in­kom­pe­ten­ta re­ge­ring­en i Eu­ro­pa på ener­gi­po­li­ti­kens om­rå­de.

För 45 år se­dan, 1972, för­bjöds till­fäl­ligt all bil­tra­fik i cen­tra­la To­kyo mel­lan kl 7–9 på mor­go­nen. Or­sa­ken var att hund­ra­tals skolung­do­mar ha­de bli­vit sju­ka av fo­to­ke­misk smog, en osyn­lig men skad­lig typ av luft­för­ore­ning­ar. Det var förs­ta gång­en i värl­den som en lik­nan­de åt­gärd ha­de vid­ta­gits på grund av bil­av­ga­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.