Nej gru­sar pla­ner om ny mul­ti­park

AVSLAG: Läns­sty­rel­sen har läm­nat ett för­hands­be­sked om An­ka­ret. Där­med fal­ler pla­ner­na – nu tit­tar man på al­ter­na­ti­va pla­ce­ring­ar. ”Vi viss­te att vi in­te kun­de räk­na med dis­pens”, sä­ger To­bi­as Carls­son (L).

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se Ma­lin Strand­berg 010-471 50 25 ∙ ma­lin.strand­berg@hn.se

Strand­skyd­det stop­par mul­tis­port­par­ken vid An­ka­ret. – Vi har fått för­hands­in­fo om att läns­sty­rel­sen kom­mer att sä­ga nej, sä­ger To­bi­as Carls­son (L), ord­fö­ran­de i hamn- och ga­tu­nämn­den.

Den ef­ter­läng­ta­de mul­tis­port­par­ken vid An­ka­ret i Varberg fal­ler på strand­skyd­det.

– Jag har fått munt­lig för­hands­in­for­ma­tion från tjäns­te­män om att vi in­te kan läg­ga par­ken där, sä­ger To­bi­as Carls­son.

EF­TER BE­SLUT OM att läg­ga par­ken vid An­ka­ret har kom­mu­nen läm­nat in en an­sö­kan om dis­pens från strand­skyd­det till läns­sty­rel­sen. Men nu har allt­så be­sked kom­mit om att det är lön­löst att gå vi­da­re i an­sök­nings­pro­ces­sen om dis­pens då om­rå­det är så käns­ligt. Men det har pra­tats om strand­skydd i fle­ra år?

– Vi viss­te att vi in­te kun­de räk­na med dis­pens, men vi tyck­te att det var värt att pro­va få strand­skydds­dis­pens, sä­ger To­bi­as Carls­son. Hur tror du att folk kom­mer att re­a­ge­ra på be­ske­det?

– Det är na­tur­ligt­vis många som blir leds­na. Sam­ti­digt tyc­ker jag att det är bra att vi har pro­vat med att få dis­pens för de­ras del. Vi har gjort det vi kan. Men jag tyc­ker att det är trå­kigt att det dra­git ut på ti­den.

TO­BI­AS CARLS­SON BETONAR att han in­te har fått nå­got be­slut i han­den och att hur det är skri­vet kan av­gö­ra om det är lö­nar sig att över­kla­ga.

– Vi får tit­ta på om det är värt att över­kla­ga. Vi får ock­så frå­ga oss hur länge vi ska fort­sät­ta. Finns det en rim­lig chans att få rätt, sä­ger To­bi­as Carls­son und­ran­de.

– Jag tyc­ker att det gått väl långt i ären­det. Att vi skul­le få ett nej var kanske in­te helt ovän­tat.

To­bi­as Carls­son me­nar att ar­be­tet rul­lar på fram­åt och att de nu ser på al­ter­na­ti­va pla­ce­ring­ar.

– Nu pra­tas det om att de­la upp verk­sam­he­ten på oli­ka plat­ser. Det har pra­tats om Håsten och Bre­a­red. Men det är en brainstor­ming just nu, allt är på idésta­di­et. Vi har även en stads­dels­lek­park på gång på Håsten, even­tu­ellt kun­de man tän­ka sig en ut­vidg­ning av den. Det finns ock­så nå­gon plats li­te mer centralt som vi pra­tar om. ÄVEN HENRIK PETZÄLL, chef på hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en be­kla­gar att pro­ces­sen bli­vit så lång­dra­gen.

När kom­mer de oli­ka ak­ti­vi­te­ter­na att fin­nas på plats i Varberg?

– Det är li­te lu­rigt att sä­ga nå­gon tid med tan­ke på histo­ri­ken. Jag vå­gar in­te sä­ga nå­got da­tum, sä­ger Henrik Petzäll.

När får all­män­he­ten ta del av de nya pla­ner­na?

– Even­tu­ellt har vi nå­got som vi kan kom­mu­ni­ce­ra ut re­dan i som­mar.

Ett nytt mö­te för att dis­ku­te­ra mul­tis­port­par­ken kom­mer en­ligt Henrik Petzäll att hål­las i vec­kan.

”Det är den 37:e som­ma­ren jag job­bar och det är med ål­derns rätt jag säl­jer. Nu ska jag le­va pen­sio­närs­liv” GU­NIL­LA NILS­SON-DITT­MAR nu­va­ran­de ägaren

ho­tell­verk­sam­he­ten. I bör­jan av 1980-ta­let tog Gu­nil­la över drif­ten av ho­tel­let och sköt­te verk­sam­he­ten själv. Det se­nas­te tio åren har ho­tel­let va­rit öp­pet un­der som­mar­sä­song­en. Ti­di­ga­re har det va­rit full fart året runt.

– Det har va­rit jät­te­bra, an­nars har jag in­te hål­lit på så länge. Jag har äls­kat själv­stän­dig­he­ten och att bo i ett så här un­der­bart om­rå­de. Men jag kom­mer att bo kvar på Get­terön ef­tersom jag har hit­tat mitt dröm­hus.

Delar av hu­vud­bygg­na­dens en­tré­plan samt över­vå­ning­en har ho­tel­lets nu­va­ran­de äga­re an­vänt som bo­stad. To­talt finns det 19 ho­tell­rum varav 14 av dem lig­ger i en se­pa­rat bygg­nad. För­u­tom fy­ra rum har samt­li­ga eget bad­rum. An­sva­rig mäk­la­re be­skri­ver ut­sik­ten från torn­bygg­na­den som en av Var­bergs vack­ras­te. Från svi­ten högst upp kan du se kuror­ten och Sub­be fyr i sö­der och i norr kan du se Eneskär och Bal­gö.

STRAND­GÅR­DEN MED EN bo­a­rea på 307 kvadrat och en tom­ta­rea på 1470 kvadrat lig­ger just nu ute till för­sälj­ning. Ut­gångs­pri­set är 17 miljoner kro­nor. Get­terön ver­kar va­ra omått­ligt po­pu­lärt bland hus­in­tres­se­ra­de. I vå­ras sål­des en li­ten som­mar­stu­ga för re­kord­pris. Stu­gan med ut­sikt över ha­vet och na­tur­re­ser­va­tet var på 60 kvadrat­me­ter och gick för he­la 8,5 miljoner kro­nor.

Vad det står på Strand­går­dens prislapp är än så länge skri­vet i stjär­nor­na.

Bild: ANNIKA KARLBOM/ARKIV

ING­EN PARK VID AN­KA­RET. Mul­tis­port­par­ken har stötts och blötts i många år och en­ga­ge­ra­de har haft en mejl­kam­panj för att på­skyn­da byg­get.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: ER­IK OLSSON

SERVERING. I över 37 år har Gu­nil­la Nils­son-ditt­mar du­kat fram ho­tell­fru­kost till gäs­ter­na.

Bild: ER­IK OLSSON

SAFTIGT UTGÅNGSPRIS. 17 miljoner lig­ger hu­set ute för.

Bild: ER­IK OLSSON

VACKER UT­SIKT. Var­bergs fäst­ning kan skå­das från Strand­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.