Gre­ta Jo­hans­son, som i många år till­sam­mans med sin ma­ke Karl drev går­den Lån­gås i Gö­des­tad, fyl­ler hund­ra år.

Gre­ta Jo­hans­son, den älds­ta av tio sys­kon, bor i dag i en rad­hus­lä­gen­het vid Eke­kul­len i Rolfstorp. I många år drev hon och ma­ken Karl går­den Lån­gås i Gö­des­tad, där de of­ta ha­de be­sök av sin sto­ra släkt.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LENA BERGLUND 010-471 53 63 lena.berglund@hn.se

Min­net bör­jar svi­ka för Gre­ta, men hen­nes son­hust­ru Ma­de­le­i­ne Jo­hans­son och dot­ter Ul­la Bengts­son vet myc­ket att be­rät­ta. De har haft god kon­takt med Gre­ta och till fö­del­se­da­gen ord­nar de med stort tårt­ka­las i hem­bygds­för­e­ning­ens lo­ka­ler i Gö­des­tads gam­la sko­la.

GRE­TA TAR EMOT i sitt kök, som stund­tals när mol­nen glesnar blir varmt upp­lyst av so­len. Till­sam­mans be­rät­tar de om hur Gre­tas mam­ma Nan­ny som 20-åring tog sig från Sol­ber­ga i Små­land för att ta an­ställ­ning på Gri­me­tons me­je­ri.

– Vi har all­tid fun­de­rat på hur det gick till, hon ha­de ing­en kopp­ling till trak­ten och kän­de ing­en, och att flyt­ta så långt bort på den ti­den var näs­tan som att ut­vand­ra. Kanske ha­de hon sett nån job­ban­nons i tid­ning­en, fun­de­rar son­hust­run Ma­de­le­i­ne.

Nan­ny träf­fa­de sin Karl Lars­son, som ar­be­ta­de på sin för­äl­dra­gård Lån­gås i Gö­des­tad, när han kör­de mjölk till me­je­ri­et. Tyc­ke upp­stod. Nan­ny blev så små­ning­om gra­vid. Hon flyt­ta­de, fort­fa­ran­de ogift, hem till för­äld­rar­na i Små­land och föd­de Gre­ta. Karl kom så små­ning­om ner och de gif­te sig i au­gusti. Var­för de vän­ta­de med gif­ter­må­let vet ing­en i dag.

DÄREFTER BOSATTE DE sig på Karls för­äl­dra­gård Lån­gås och fick yt­ter­li­ga­re nio barn. Sam­man­lagt blev det sex dött­rar och fy­ra sö­ner. I dag le­ver fy­ra av sys­ko­nen: Gre­ta, Alice och An­na-li­sa i Varberg samt Lennart i Gö­te­borg.

Gre­ta gick sex år i sko­lan, sen fick hon som älds­ta bar­net hjäl­pa till på hel­tid på går­den. Det var fat­tigt, men fa­mil­jen be­höv­de ald­rig sväl­ta. Det fanns mat på bor­det, me­nar Gre­ta. Men ett av hen­nes star­kas­te min­nen var när går­den ju­len 1926 drab­ba­des av mul-och klöv­sju­ka. När Gre­ta kom hem från sko­lan möt­tes hon av sy­nen hur dju­rens ställ­des upp, sköts och ram­la­de ner i en grop. Det var ett hårt slag för fa­mil­jen. Gre­ta ska­kar be­kym­rat på hu­vu­det åt min­net.

NÄR NÄST ÄLDS­TA sys­tern, som någ­ra år se­na­re job­ba­de som pi­ga läng­ta­de hem och grät, fick Gre­ta ta över hen­nes plats. Men då kräv­de de­ras mam­ma mer be­talt. Gre­ta an­sågs va­ra ex­tra dug­lig.

Det var när Gre­ta var pi­ga på går­den Bengt­sa hon träf­fa­de Karl Jo­hans­son från Stam­na­red som var an­ställd på går­den som dräng. Tret­ton­dags­af­ton 1937 cyk­la­de de till Varberg och för­lo­va­de sig och slog se­dan på stort, för de tog taxi hem. 17 april sam­ma år gif­te de sig i Hun­nestad präst­gård. 14 maj föd­des Ul­la som nu sit­ter bred­vid sin mam­ma i kö­ket.

Gre­ta och ma­ken Karl flyt­ta­de om­kring och ar­be­ta­de på oli­ka plat­ser i trak­ten, men det slum­pa­de så att bå­da bar­nen, Ul­la och Si­vert, föd­des på Kär­ret i Gri­me­ton med fem års mel­lan­rum. 1947, då Ul­la var tio år och so­nen Si­vert fem år, ar­ren­de­ra­de för­äld­rar­na en gård i Säll­storp och 1957 köp­te de och flyt­ta­de in på Gre­tas för­äl­dra­gård Lån­gås i Gö­des­tad.

– ALLT SOM hör till en gård fanns där, kor, gri­sar höns... Mam­ma har all­tid haft sitt hem öp­pet, al­la hen­nes sys­kon med fa­mil­jer kom dit. Och pap­pa ha­de sju sys­kon som ock­så häl­sa­de på. Det var sto­ra ka­las, of­ta fick de ske i skift, så att al­la fick plats, minns Ul­la.

För­u­tom jord­bru­ket ar­be­ta­de Gre­ta och hen­nes Karl ex­tra som kyrk­vakt­mäs­ta­re i Gö­des­tads kyr­ka i många år. Dess­utom hann de re­sa en del, de be­sök­te Ka­na­ri­eö­ar­na, Nice, Got­land och Nord­kap.

1968 bygg­de so­nen Si­vert och son­hust­run Ma­de­le­i­ne ett eget hus på går­den. Gre­ta hjälp­te till med att ta hand om barn­barn, ex­tra vik­tigt när det kom tvil­ling­ar, och mel­lan de bå­da bo­nings­hu­sen var det en tät och varm kon­takt.

NÄR KARL AVLED 1997, 82 år gam­mal, bod­de Gre­ta bod­de kvar i hu­set till 2001 då hon flyt­ta­de till en trea i Gö­des­tad. Dock var det trap­por för att kom­ma upp i lä­gen­he­ten och se­dan 3 mars i år bor Gre­ta i en lä­gen­het på mark­plan vid Eke­kul­len, där hon be­sö­ker dag­verk­sam­het, äter, fi­kar och träf­far and­ra.

– De kom­mer och häm­tar mig var­je dag. Jag trivs väl­digt bra där, sä­ger hon och ski­ner upp.

Bild: LENA BERGLUND

NYINFLYTTAD. Gre­ta som i många år bod­de och drev går­den Lån­gås i Gö­des­tad med sin ma­ke Karl, bor nu­me­ra i Rolfstorp.

Bild: PRI­VAT

VIGSELN. Karl Jo­hans­son och Gre­ta, född Lars­son, gif­te sig 17 april 1937.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.