Vil­ken skön vänd­ning, FFF

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Över 3 500 åskå­da­re på Påsk­bergsval­len fick se Fal­ken­bergs FF vän­da 0-2-un­der­läge till 5-3-se­ger mot Var­bergs Bo­is i lör­dags. Stor matchvin­na­re blev in­hop­pa­ren To­bi­as Englund med tre mål på 13 mi­nu­ter.

Jag var be­redd att sät­ta punkt för mat­chen re­dan i den 28:e mi­nu­ten när Kal­le ”Kung­en” Sö­der­ström sett till att Tho­mas Bo­akye fick en jät­te­chans.

Bo­is led­de med 2–0. Men Boya­ke sköt på Gabri­el Al­te­mark-van­ne­ryr och nu sit­ter jag här en dryg tim­ma ef­teråt och und­rar vad sjut­ton det var som hände.

Det var en sjuk match med två fris­ka lag. En match som publi­ken och jag själv äls­ka­de från match­mi­nut ett. Men publi­ken ha­de oli­ka delar av sin kär­lek till de 94 mi­nu­ter­na.

Jag njöt he­la ti­den och ha­de nog än­då känt att bå­da läg­ren va­rit vär­da att nju­ta av ett 3–3-re­sul­tat.

Först var det Kal­le Sö­der­ströms match. Bo­is kantspring­a­re gjor­de 1-0 ef­ter Mahmut Özens hjärn­släpp. Och se­dan var det ba­ra han på plan i förs­ta halv­lek. Han sprang som van­ligt mil, men vi­sa­de ock­så tek­nik och styr­ka. En fem plus­förs­ta halv­lek.

Men plöts­ligt ut­kris­tal­li­se­ra­de sig en an­nan hjäl­te, To­bi­as Englund i Fal­ken­bergs FF. Han hal­ka­de in på ett ba­nan­skal när mat­chen läg­li­gas­te ska­da in­träf­fa­de. Özens bak­si­da gick sön­der.

Och här snac­kar vi ock­så om fart och fläkt. Englunds ben är som trum­pin­nar på det grö­na grä­set. Hans re­du­ce­ring, som gav Fal­ken­berg det hop­pet man be­höv­de, var ren tur.

MEN SE­DAN KAMIKAZE-NICKEN i and­ra som be­tyd­de 2–2. Det var ett klass­mål och ba­ra så snyggt. Englunds trea var be­härs­kad ge­ni­a­li­tet. Och plöts­ligt satt jag och tänk­te på ”Und­ret i Varberg”, ten­nis-klas­si­kern där Sve­ri­ge vän­de Eu­ropa­fi­na­len i Da­vids Cup mot Ju­go­sla­vi­en 1946.

Men det skul­le kom­ma me­ra och vi som satt och tit­ta­de trod­de in­te det var sant.

Och när mat­chen var slut såg vi en vin­na­re, som var en rik­tig vin­na­re och en för­lo­ra­re som var en rik­tig för­lo­ra­re.

Det mås­te ha va­rit hemskt för Var­bergs Bo­is att in­te ens kom­ma ifrån mat­chen med en po­äng. An­falls­spe­let över­gläns­te Fal­ken­bergs un­der 80 mi­nu­ter. Man ha­de fle­ra chan­ser att av­gö­ra de­fi­ni­tivt. La­get spe­la­de bra över he­la plan. Utom på ett en­da stäl­le, mitt i ba­nan på egen plan­hal­va, på mitt­fäl­tet och i för­sva­ret. Där kom dolk­stö­ten som Fal­ken­berg sat­te in ge­nom Er­ik Pärs­son och Christof­fer Carls­son.

FÖR FAL­KEN­BERGS DEL får de fak­tiskt va­ra gla­da att det blev vinst. La­get ska­pa­de yt­terst få mål­chan­ser för­u­tom må­let. Men nu är la­get på all­var in­ne i se­ri­en med fy­ra vins­ter på fem mat­cher. Och ekot från kra­ven på trä­na­ren Has­se Eklunds av­gång har kling­at ut. Jag själv tror ald­rig på att spar­ka trä­na­re och Eklund sit­ter nu säk­ra­re än på myc­ket länge.

För egen del kva­lar nog det här der­byt in som et­ta. Ot­to Mart­lers mål på Val­len för­ra gång­en och 4–0-se­ger till FFF ram­lar ner som tvåa.

Och i den gu­la gläd­jen kan jag in­te lå­ta bli att tyc­ka synd om Varberg och spe­ci­ellt Kal­le Sö­der­ström.

Vi som satt och tit­ta­de trod­de in­te det var sant.

Bild: KRISTER ANDERSSON

SPIKEN I KISTAN. Christof­fer Carls­son har gjort 5–3 i mat­chen som ha­de allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.