Bostads­hopp väcks på nytt

VID STORTORGET: BYGG­LOV SÖKS FÖR BO­STÄ­DER OCH PÅBYGGD GAL­LE­RIA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Hå­kan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

Pla­ner­na på mer än 100 bo­stä­der bakom Stor­tor­gets gal­le­ria i Fal­ken­berg har stått stil­la, ef­ter un­der­känt bygg­lov. Nu vän­tas nytt ini­ti­a­tiv, och även själ­va gal­le­ri­an ska byg­gas på med två vå­ning­ar.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren räk­nar in­om kort med att gå in med en ny bygg­lov­san­sö­kan, vil­ket ska ge bo­stä­der bakom Stor­tor­gets gal­le­ria och en på­bygg­nad av gal­le­ri­an med två vå­ning­ar.

Kvar­te­ret Hju­let är en ut­dra­gen histo­ria, i dag till en del ett öken­hål i form av till­fäl­lig par­ke­ring bakom Sys­tem­bo­la­get och Stor­tor­gets gal­le­ria, mitt emot Falk­hal­len. Här har fas­tig­hets­ä­ga­ren Hju­let Fas­tig­hets AB, en del av kon­cer­nen Väst­kust­stu­gan, tänkt sig hund­ra­ta­let nya lä­gen­he­ter i fler­vå­nings­hus. Men pla­ner­na har kan­tats av för­veck­ling­ar. Just nu är ett ti­di­ga­re bygg­lov upp­hävt. Vad hän­der? – Jag kan in­te lo­va att det sker näs­ta vec­ka, men i al­la fall in­nan som­ma­ren går vi in med en ny bygg­lov­san­sö­kan, sä­ger Gre­ger Lars­son hos Hju­let Fas­tig­hets AB.

En fas­tig­hets­af­fär in­om kvar­te­ret har ock­så un­der­lät­tat för det som de­talj­pla­nen ger ut­rym­me för, att även byg­ga på Stor­tor­gets gal­le­ria med ett par vå­ning­ar.

– Ja, det är vår plan och så får vi se om det i de öv­re vå­ning­ar­na kanske blir en bland­ning av bo­stä­der och lo­ka­ler, sä­ger Gre­ger Lars­son.

Hju­let Fas­tig­hets AB, som allt­så äger den just nu obe­bygg­da mar­ken bakom gal­le­ri­an och Sy­stem-

bo­la­get, köp­te vid års­skif­tet även själ­va gal­le­ri­a­bygg­na­den av det dans­ka fö­re­ta­get Nor­cap.

Dans­kar­na var då till sy­nes bank­rut­ta, ha­de in­te be­ta­lat rän­tor och amor­te­ring­ar och låg i fejd med lån­gi­va­ren, Se-ban­ken. Men i och med att Hju­let Fas­tig­hets AB köp­te gal­le­ri­an av dans­kar­na, så kan man nu ta ett stör­re sam­lat grepp och även byg­ga på gal­le­ri­an.

– Och jag tror att vi är eni­ga med Jul­vi­hus, sä­ger Gre­ger Lars­son.

DET SISTNÄMNDA ÄR dock alltjämt en käns­lig frå­ga. Vid Stortorget är Jul­vi­hus äga­re till den grann­fas­tig­het som rym­mer Sys­tem­bo­la­get och Ar­bets­för­med­ling­en, och som i det när­mas­te fö­re­fal­ler hop­byggd med gal­le­ri­an.

DET VAR JUL­VI­HUS som i för­ra vän­dan över­kla­ga­de bygg­lo­vet, ef­tersom man kän­de sig trängd av bygg­pla­ner­na. På bak­si­dan av Sys­tem­bo­la­get ska Jul­vi­hus näm­li­gen ga­ran­te­ras en obe­byggd mar­k­rem­sa, för att ge möj­lig­het till fort­satt loss­ning och last­ning av va­ror till Sys­tem­bo­la­get. Men kom­mu­nen har bi­dra­git till oklar­he­ter­na ge­nom att lå­ta även den­na mark­bit in­gå i en mark­för­sälj­ning till Hju­let Fas­tig­hets AB, även om man där­i­från sä­ger sig vil­ja lö­sa frå­gan med Jul­vi­hus. Dess­utom an­ser Jul­vi­hus att ny­byg­get kan även­ty­ra den re­gle­ra­de rät­ten för Jul­vi­hus hy­res­gäs­ter att nytt­ja par­ke­rings­däc­ket.

– Ur­säk­ta språ­ket, vi vill in­te jäv­las för jäv­lan­dets egen skull. Men vi an­ser in­te att de här frå­gor­na är fär­dig­dis­ku­te­ra­de, sä­ger Jarl Nord­ström i Jul­vi­hus.

Un­der­för­stått att det är för ti­digt att sä­ga om även ett nytt bygg­lov kan fast­na i ett över­kla­gan­de.

I CENT­RUM. Stor­tor­gets gal­le­ria ska bli två vå­ning­ar hög­re, den öken­lik­nan­de bak­si­dan ska få hund­ra­ta­let lä­gen­he­ter. Ex­akt hur bygg­na­der­na ska se ut är in­te fär­digri­tat, men Hju­let Fas­tig­hets AB:S ti­di­ga­re skiss av en ex­te­ri­ör mot Ny­ga­tan ger en an­ty­dan.

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM/HJU­LET FAS­TIG­HETS AB

Ex­akt hur bygg­na­der­na ska se ut är in­te fär­digri­tat, men Hju­let Fas­tig­hets AB:S ti­di­ga­re skiss av en ex­te­ri­ör mot Ny­ga­tan ger en an­ty­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.