Om vård­cen­tra­ler­na sat­sar på Mind­ful­ness skul­le många fler pa­ti­en­ter kun­na få hjälp, skri­ver en lä­ka­re på Or­det är fritt.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ola Schen­ström lä­ka­re se­dan 1973 an­sva­rig för mind­ful­nessde­len av stu­di­en

VÅRD. Ny forsk­ning från Lunds uni­ver­si­tet pub­li­ce­rad i Eu­ro­pe­an Psychi­a­try i april vi­sar att mind­ful­ness i grupp är li­ka ef­fek­tivt som in­di­vi­du­ell KBT (kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi) vid en stor mängd psy­ki­a­tris­ka sym­tom.

Det be­ty­der att med kom­pe­tens i mind­ful­ness på vård­cen­tra­len skul­le många pa­ti­en­ter som idag in­te får hjälp kun­na få det. Pri­mär­vår­den skul­le an­vän­da si­na re­sur­ser mer kost­nads­ef­fek­tivt. Sär­skilt gäl­ler det i dag då re­sur­ser­na för sam­tals­te­ra­pi på de fles­ta håll är otill­räck­li­ga.

DE HITTILLSVARANDE in­sat­ser­na i vår­den och på vå­ra ar­bets­plat­ser har in­te stop­pat ut­veck­ling­en av psy­kisk ohäl­sa.

I stäl­let har sjuk­skriv­ning­ar­na ökat med 111 pro­cent mel­lan 2011 och 2016 en­ligt För­säk­rings­kas­san. Och an­de­len med psy­ki­a­trisk di­a­gnos har un­der sam­ma tid ökat från 33 till 45 pro­cent. In­te minst går ned­stämd­het och ång­est ner i åld­rar­na så att av dem som drab­bas har hälf­ten re­dan fått si­na förs­ta sym­tom vid 15 års ål­der.

Pro­fes­sor Jan Sun­dquist, an­sva­rig för den nya stu­di­en, fö­re­slår att re­sur­ser till del bor­de över­fö­ras från in­di­vi­du­ell te­ra­pi till mind­ful­ness i grupp – som den­na stu­die byg­ger på.

EN FÖRDEL MED mind­ful­ness är att för­håll­nings­sät­tet är li­ka an­vänd­bart för att fö­re­byg­ga psy­kisk ohäl­sa som för att be­hand­la, re­ha­bi­li­te­ra och för­hind­ra åter­fall.

Per­so­nal i of­fent­lig sek­tor – sjuk­vård och kom­mun – har höga sjuk­tal och psy­kisk ohäl­sa är en hu­vud­or­sak. Ock­så här be­hövs mer en­ga­ge­mang och nytän­kan­de – så­väl från ar­bets- som vård­gi­va­re!

Det är dags för sjuk­vårds­po­li­ti­ker och che­fer i pri­mär­vård att ta del av forsk­ning­en och age­ra. Det är hög tid om ut­veck­ling­en skall kun­na vän­das.

Bild: LYNNE SLADKY/TT

NÄRVARO. Vård­cen­tra­ler be­hö­ver kom­pe­tens om mind­ful­ness (att va­ra när­va­ran­de i stun­den) för att kun­na hjäl­pa fler pa­ti­en­ter, me­nar de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.