Bju­der på skåp­mat

FRIÅR. Lång­le­digt är skönt, men får in­te män­ni­skor att job­ba läng­re el­ler bo­tar per­so­nal­brist som ska­par stress.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 29/5. Viss käns­la för ti­ming har de trots allt, Mil­jö­par­ti­et. Även gam­la res­ter kan se läck­ra ut i vår­so­lens glans. Där­för kan en par­tistra­teg nä­ra hopp om att det skall fun­ka att ding­la ett kött­ben som friå­et fram­för nä­san på se­mester­hung­ri­ga svens­kar som just bör­jat för­nim­ma vär­men. På kö­pet ges al­la mask­ros­barn, som känt sig allt mer des­il­lu­sio­ne­ra­de och vils­na un­der re­ge­rings­å­ren, en chans att kän­na igen sitt gam­la par­ti.

VÄN AV ORDNING kanske på­pe­kar att den röd­grö­na re­ge­ring­en in­te läng­re kal­lar det friår ut­an al­ter­ne­rings­år. Men det är för­stås ba­ra ett spel för gal­le­ri­er­na. För det lå­ter na­tur­ligt­vis än­nu mer märk­ligt att fö­re­slå ut­red­ning av en re­dan be­prö­vad och ut­vär­de­rad re­form.

Ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Yl­va Jo­hans­son för­sö­ker dock gö­ra gäl­lan­de att man skall se al­ter­ne­rings­å­ret som nå­got helt nytt ef­tersom hu­vud­syf­tet på­stås va­ra ett an­nat. Sist det be­gav sig sål­de man bland an­nat in idén ge­nom på­stå att job­by­tet, som in­ne­bar att den le­di­ge skul­le er­sät­tas av en ar­bets­lös, skul­le få fler i ar­be­te. Nu sägs hu­vud­mo­ti­vet i stäl­let va­ra få män­ni­skor att or­ka job­ba läng­re och där­med hö­ja pen­sions­ål­dern.

Synd då att det finns så up­pen­ba­ra be­vis på att det in­te fun­kar. Visst, lång­le­digt ökar för stun­den väl­be­fin­nan­det, det sä­ger sig självt. Det finns dock ing­et som ta­lar för att ett friår le­der till ett läng­re ar­bets­liv – tvärtom tycks den lil­la sma­ken av fri­het ha mo­ti­ve­rat ra­ka mot­sat­sen.

”Le­dig­he­ter­na på­ver­kar in­te sjuk­från­va­ron, men kan le­da till pen­sio­ne­ring vid läg­re ål­der.”

SÅ STÅR DET, i svart på vitt, i ut­vär­de­ring­en av friå­rets ar­bets­mark­nads­ef­fek­ter, från In­sti­tu­tet för ar­bets­mark­nad­s­och ut­bild­nings­po­li­tisk ut­vär­de­ring. Ten­den­sen till ti­dig pen­sion var tyd­li­ga­re ju när­ma­re pen­sions­ål­dern den friårs­le­di­ga be­fann sig.

– Vill man få folk att job­ba läng­re så tror jag in­te att lös­ning­en är att man slu­tar job­ba un­der ett år, ut­an det hand­lar om ett ar­bets­liv som fun­ge­rar var­je år. In­te minst of­fent­li­ga ar­bets­gi­va­re mås­te fun­de­ra på hur man job­bar med per­so­nal­ut­veck­ling, hur man job­bar med le­dar­skap så att det blir ett ut­hål­ligt ar­bets­liv med nöj­da med­ar­be­ta­re. Kom­mu­ner och lands­ting, fram­förallt gör det här all­de­les för då­ligt i dag, sa­de Emil Käll­ströms, Cen­ter­par­ti­ets eko­no­misk­po­li­tis­ke ta­les­per­son i Ekot.

Att re­ge­ring­en även för­sö­ker mark­nads­fö­ra friå­ret som en fe­mi­nis­tisk sats­ning för­vå­nar väl knap­past – men äger i al­la fall viss gil­tig­het. IFAU:S ut­vär­de­ring vi­sa­de näm­li­gen att friå­ret ha­de slagsi­da.

KVINNOR, OFFENTLIGANSTÄLLDA OCH äld­re ar­bets­ta­ga­re var över­re­pre­sen­te­ra­de bland de friårs­le­di­ga. Vi­da­re var yr­kes­grup­per i kvin­no­do­mi­ne­ra­de bran­scher över­re­pre­sen­te­ra­de, allt­så ar­bets­ta­ga­re in­om vård och om­sorg. Till det­ta såg IFAU fler för­kla­ring­ar, men ett tungt vägan­de skäl var att många in­om dess lå­gav­lö­na­de yr­ken helt so­ni­ka såg sig ha mind­re att för­lo­ra på ett friår sett till fram­ti­da lö­ne­ut­veck­ling. Det vi­sa­de sig ock­så att an­ställ­da som va­rit friårs­le­di­ga fick läg­re lön när gick till­ba­ka till job­bet än de skul­le ha haft ut­an le­dig­het.

DÄREMOT PÅVERKADE FRIÅ­RET in­te sjuk­från­va­ron, vil­ket är en vik­tig iakt­ta­gel­se. Re­ge­ring­en, lik­som po­li­ti­ker­na i Sve­ri­ges kom­mu­ner, har go­da skäl att oroa sig över hur of­fent­lig sek­tor fun­ge­rar, hur ex­em­pel­vis stress­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar ökar bland ar­bets­ta­gar­na. Lös­ning­en är dock in­te att er­bju­da an­ställ­da ett drö­narår, ut­an att få män­ni­skors var­dag på job­bet att fun­ge­ra bätt­re.

Bild: STEFAN JERREVÅNG

LOCKAR MED FRIÅR. Isa­bel­la Lö­vin gör gam­mal po­li­tik som ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.