Kär­lek är in­te en åsikt

Hallands Nyheter - - Ledare - EVA BOFRIDE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

När vi i ef­ter­hand re­flek­te­rar över hur män­ni­skor hi­sto­riskt har för­tryckts, mör­dats och för­följts bru­kar det of­ta lan­da i slut­sat­sen: vi får ald­rig glöm­ma och vi får ald­rig lå­ta det hän­da igen. För­vis­so en vik­tig slut­sats men än­då hän­der det igen, he­la ti­den. Rap­por­ter­na som kom i bör­jan av april från den rys­ka del­re­pu­bli­ken Tjetje­ni­en var för­fä­ran­de. Den rys­ka tid­ning­en No­va­ja Ga­ze­ta be­rät­ta­de om hur hund­ra­tals hb­tq-per­so­ner på kort tid för­svun­nit. Det skul­le fö­re­kom­ma en mass­ut­rens­ning av del­re­pu­bli­kens ho­mo- bi- och trans­sex­u­el­la in­vå­na­re.

En ta­les­per­son för led­ning­en till­ba­ka­vi­sa­de rap­por­te­ring­en med kon­sta­te­ran­det att det in­te finns någ­ra hb­tq­per­so­ner i Tjetje­ni­en. ”Om så­da­na män­ni­skor ex­i­ste­ra­de i Tjetje­ni­en skul­le po­li­sen in­te be­hö­va oroa sig för dem, ef­tersom att de­ras eg­na släk­ting­ar skul­le skic­ka dem till en plats de ald­rig skul­le kun­na åter­vän­da ifrån” sä­ger Al­vi Ka­rimov till den stat­li­ga rys­ka ny­hets­by­rån In­ter­fax, en­ligt TT. Sva­ret är sna­ra­re en be­kräf­tel­se på sta­tens an­grepp än en de­men­ti.

Rap­por­ter­na som kom­mit ut till om­värl­den, dels via rys­ka me­di­er, dels via per­so­ner som lyc­kats fly el­ler som har kon­tak­ter ut­om­lands, vitt­nar om ar­re­ste­ring­ar och tor­tyr, till och med att två per­so­ner ska ha be­gravts le­van­de.

Tjetje­ni­en är in­te det en­da lan­det som för­tryc­ker hb­tq­per­so­ner. Res­ten av Ryss­land är in­te hel­ler en trygg plats för ho­mo­sex­u­el­la. För ett par år se­dan spreds en film på nä­tet som vi­sar vad som hän­der när två kil­lar går hand i hand på ga­tor­na i Moskva. De bå­da kil­lar­na blir öp­pet hå­na­de och kon­fron­te­ra­de av våld­sam­ma, för dem främ­man­de män­ni­skor.

In­te ens i vårt eget land går hb­tq-per­so­ner tryg­ga. Det ta­las myc­ket om ho­mo­fo­bin i för­or­ten där and­ra kul­tu­rer än svens­ka är star­ka. Det­ta mås­te tas på li­ka stort all­var som allt an­nat he­der­s­våld som för­tryc­ker och till och dö­dar män­ni­skor. Ho­mo­fo­bi hör dock knap­past ba­ra till and­ra kul­tu­rer. Många är de svens­kar som fått en fristad först när de flyt­tat till en stör­re stad. När hb­tq-per­so­ner har sam­ma rät­tig­he­ter som he­te­ro­sex­u­el­la be­skrivs det av som­li­ga som ”grädd­fi­ler”.

Ny­li­gen skrev en präst i svens­ka kyr­kan ett de­bat­tin­lägg där han kräv­de sin rätt att tyc­ka att ho­mo­sex­u­a­li­tet bor­de be­käm­pas. Nu är in­te det en åsikt ut­an ett age­ran­de och lyck­ligt­vis blev hans in­lägg snabbt för­dömt av kyr­kan och många and­ra som in­te ser kär­lek som ett pro­blem. Han kal­la­de ock­så RFSL (Riks­för­bun­det för ho­mo­sex­u­el­las, bi­sex­u­el­las, trans­per­so­ners och quee­ras rät­tig­he­ter, ti­di­ga­re Riks­för­bun­det för sex­u­ellt li­ka­be­rät­ti­gan­de) för Riks­för­bun­det för sex­u­ell lös­släppt­het.

Präs­ten må ha bli­vit mot­sagd snabbt och tyd­ligt men hans for­mu­le­ring­ar kan ses i många oli­ka sam­man­hang, det har för­mod­li­gen re­dan bil­dats en Fa­ce­book-grupp för att stöd­ja ho­nom. För­tryc­ket av ho­mo- bi- och trans­per­so­ner har många oli­ka ut­tryck.

Län­der där män­ni­skor mör­das för att de äls­kar ”fel” per­so­ner mås­te själv­klart stop­pas av om­värl­den. Men män­ni­skor mås­te ock­så få slip­pa att få sin per­son ifrå­ga­satt el­ler till och med bli kal­lad en åsikt. Kär­lek är kär­lek. Svå­ra­re än så är det in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.