Me­del­tem­pe­ra­tu­ren har ökat

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Lars Ro­sen­berg Björ­käng

på ”Kli­mat­för­änd­ring är ba­ra hy­ste­ri” (18/5).

MILJÖ. Nå­gon som kal­lar sig ”Lel­le” påstod i tors­dags­tid­ning­en (18/5) att jor­dens kli­mat in­te bli­vit var­ma­re de se­nas­te 18 åren. Det­ta är en lögn av den sort stän­digt åker runt på in­ter­net, men som man öns­kar att Hal­lands Ny­he­ter kun­de lå­ta bli att spri­da.

Här är NASA:S di­a­gram för jor­dens me­del­tem­pe­ra­tur sen 1880. De svar­ta fyr­kan­ter­na är år­li­ga me­del­vär­den, den rö­da kur­van vi­sar lö­pan­de me­del­vär­den för femårs­pe­ri­o­der. De blå stap­lar­na anger mät­ning­ar­nas osä­ker­hets­mar­gi­na­ler.

Det man ser är en sta­dig ök­ning sen 1970-ta­let, som vi vet be­ror på at­mo­sfä­rens väx­an­de halt av kol­di­ox­id. Där­till kom­mer mind­re va­ri­a­tio­ner från år till år, som speg­lar hur myc­ket vär­me världs­ha­ven ab­sor­be­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.