FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om in­sän­da­ren ”Slu­ta skrä­pa ner runt åter­vin­ning­en”:

Ran­dolph Stenlund: Jag sä­ger ba­ra. SÄTT UPP KAMEROR!!!

Fred­rik Öst­man: Jag sä­ger ba­ra: Slu­ta ro­pa ef­ter kameror vid mins­ta små­brott. Vill du ha ett 1984-sam­häl­le? Jag har ing­et emot kameror på plat­ser där ris­ken för all­var­li­ga brott är för­höjd. Vid ut­tags­au­to­ma­ter till ex­em­pel.

Ran­dolph Stenlund: Om man har rent mjöl i på­sen så spe­lar det väl ing­en roll om man skul­le bli fil­mad.

Fred­rik Öst­man: Man kan vil­ja va­ra pri­vat och ano­nym ut­an att det är olag­lig­he­ter man syss­lar med.

Ma­rie Thör­ner Iwe­borg : Ran­dolph, in­stäm­mer till ful­lo Jan-er­ik Ed­man: Ja när det blå­ser så fylls he­la stran­ri­da­re­gatn av skräp.

Fred­rik Öst­man: Det är ett system­fel när sam­ma sak åter­kom­mer gång på gång. För­mod­li­gen är Åvc-sand­la­dan för svår­till­gäng­lig el­ler så vet folk in­te hur det fun­kar med grovso­por. In­for­me­ra, un­der­lät­ta och skip­pa den här märk­li­ga upp­del­ning­en i för­pack­ning­ar och öv­rigt av­fall.

To­mas Gus­si Gustav­son: Bor i Vär­na­mo men be­fin­ner mig of­ta i Fbg. Kan kon­sta­te­ra att pro­ble­men finns hos oss oxå men i klart mind­re om­fatt

ning. Fred­rik Lars­son: Ge oss fria töm­ning­ar på tip­pen så är det löst!

Åsa Karls­son: Det är många gång­er som de är ful­la – nå­gon bör väl ha ett an­svar atr se till des­sa?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.