Vet du det­ta om en­sam­kom­man­de?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FLYKTINGAR. 35 000 en­sam­kom­man­de barn re­gi­stre­ra­des un­der 2015. En stor del av des­sa ska nu ut­vi­sas till si­na hem­län­der – of­ta till ett land där de ald­rig va­rit. Vet du att:

• en­dast 10 pro­cent av dem som Mi­gra­tions­ver­ket skri­vit upp till 18 år får till­fäl­ligt el­ler per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd? – en­dast 16 pro­cent av dem som na­tur­ligt fyllt 18 får per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd?

• den nya gym­na­si­e­la­gen kom­mer att gäl­la någ­ra hund­ra­tal ung­do­mar? – med nu­va­ran­de po­li­tik kom­mer 70 pro­cent av dem som re­gi­stre­ra­des som en­sam­kom­man­de barn 2015 att få avslag? – allt­ef­tersom bar­nen fyl­ler 18 år kom­mer än­nu fler få avslag? Vet du att: • det psy­kis­ka häl­so­till­stån­det hos ung­do­mar­na är syn­ner­li­gen då­ligt? – många av de­ras stöd­per­so­ner vi­sar tec­ken till psy­kisk ut­matt­ning? Vet du att:

• många ung­do­mar blir pap­pers­lö­sa i Sve­ri­ge el­ler Eu­ro­pa för att det är än­nu far­li­ga­re för dem att en­samut­vi­sas?

Mo­ra­to­ri­um nu! Upp­hör ome­del­bart med al­la be­slut och ut­vis­ning­ar! Am­ne­sti se­dan! Ge al­la som re­gi­stre­ra­des som en­sam­kom­man­de barn un­der 2015 per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd!

Bir­git­ta Sjö­ström Aa­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.