Klart att vi ska ha gå­ga­tor i stads­kär­nan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ri­it­ta Wä­gert

ar­ti­keln ”Fler gå­ga­tor i cent­rum ef­ter ovän­tat be­slut”

FAL­KEN­BERG. Kom­mun­sty­rel­sen har be­slu­tat att en be­ty­dan­de del av Fal­ken­bergs stads­kär­na skall ut­veck­las till gå­ga­tor. Ur mil­jö­a­spekt är det myc­ket bra, trev­li­ga­re att fi­ka ut­an att sam­ti­digt an­das in av­ga­ser från för­bi­pa­se­ran­de bi­lar. En kort pro­me­nad till bu­ti­ken är bra den med, med tan­ke på hur myc­ker vi fär­das i bi­len i dag (vi rör på oss all­de­les för li­te med tan­ke på ex­em­pel­vis dem som sit­ter fram­för fram­för en da­tor på ett kon­tor 09-17).

I dag skall vi vär­na om mil­jön och va­ra häl­so­sam­ma. Går man li­te mer i sin var­dag kan ti­den som man spen­de­rar i ett gym (in­om­hus ) och be­ta­lar en hel del för bli mind­re om man pro­me­ne­rar mer när man hand­lar i stads­kär­nan (klart att det är skill­nad på gym och pro­me­nad i stan) men att pro­me­ne­ra i stan be­hö­ver du in­te ha med­lems­skap el­ler be­ta­la med­lems­av­gift för att pro­me­ne­ra .

Så klart skall vi ha gå­ga­tor i Fal­ken­bergs stads­kär­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.