Fak­ta: Mul­tis­port­park i Varberg

Hallands Nyheter - - Varberg -

Par­ken ska er­bju­da ut­rym­me för bå­de skejt och an­nan stre­et­kul­tur och för­stär­ka surf­kul­tu­ren som är eta­ble­rad i Varberg.

Tre för­slag fanns 2013 för pla­ce­ring av par­ken: vid Cam­pus, på Håsten el­ler vid An­ka­ret. Be­slut om al­ter­na­ti­vet vid An­ka­ret fat­ta­des av kom­mun­sty­rel­sen sam­ma år. I bud­ge­ten för kom­man­de år vig­des 6,3 miljoner år till mul­tis­port­par­ken. Be­slu­tet över­kla­ga­des på grund av den käns­li­ga mil­jön och det an­sågs att be­slu­tet bor­de ha fat­tats av full­mäk­ti­ge. För­valt­nings­rät­ten av­gjor­de med be­ske­det att kom­mu­nen han­te­rat ären­det rätt. Sam­ma år flag­ga­de tjäns­te­män för att strand­skyd­det kun­de stop­pa pla­ner­na vid just An­ka­ret. Al­ter­na­ti­va pla­ce­ring­ar som dis­ku­te­rats ef­ter det är Håsten, Sten­brot­tet el­ler längs Strand­pro­me­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.