Hör­de rös­ter – skar män i an­sik­tet

Hallands Nyheter - - Varberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Till sy­nes ut­an an­led­ning drog man­nen kniv och ska­da­de två män på asyl­bo­en­det Mäs­hult. Nu döms han till rätts­psy­ki­a­trisk vård.

Det var i slu­tet av feb­ru­a­ri i år som man­nen gav sig på de två män­nen be­väp­nad med en kniv. Själv har man­nen, som är i 40-års­ål­dern, för­kla­rat att han hör­de in­spe­la­de ”rös­ter från en kid­nap­pad fa­milj” från män­nens rum, rös­ter som var av­sed­da att ”stö­ra och mob­ba” ho­nom.

De två män­nen, som ba­ra va­rit i lan­det ett kor­ta­re tag, fick bå­da skär­sår ef­ter at­tac­ken. Den ene fick sy sår på ha­kan och hal­sen. Den and­re fick sår i an­sik­tet, på ar­mar­na och ett lind­ri­ga­re sår på ma­gen. Kni­ven ha­de i det se­na­re fal­let sku­rit ge­nom tre plagg.

I för­ra vec­kan döm­de Var­bergs tings­rätt man­nen till rätts­psy­ki­a­trisk vård för grov miss­han­del och ola­ga hot. En ut­red­ning över man­nens psy­kis­ka sta­tus har se­dan ti­di­ga­re sla­git fast att då­det ut­för­des un­der på­ver­kan av en all­var­lig psy­kisk stör­ning.

Man­nen, som är asyl­sö­kan­de, ska även ut­vi­sas och får in­te åter­vän­da till Sve­ri­ge un­der de när­mas­te tio åren. Han ska ock­så be­ta­la drygt 90 000 kro­nor i ska­de­stånd till de drab­ba­de män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.