Namn­byte tyd­lig­gör för gal­le­ri

Hallands Nyheter - - Varberg - MARTIN ERLANDSSON 010-471 53 40 martin.erlandsson@hn.se

Snart kan det vi­sas konst i Gal­le­ri Hamn­ma­ga­si­net i Varberg. Lo­ka­len är den­sam­ma som för­ut, men nam­net är nytt.

Re­dan i ja­nu­a­ri 2016 be­slu­ta­de kul­tur- och fri­tids­nämn­den att Hamn­ma­ga­si­nets ut­ställ­nings­lo­kal in­te läng­re skul­le kal­las konst­hall, ef­tersom den då kun­de för­väx­las med Var­bergs konst­hall i kul­tur­hu­set Ko­me­di­an­ten.

För­änd­ring­en blev emel­ler­tid ald­rig kon­se­kvent ge­nom­förd och än i dag an­vänds det gam­la nam­net Konst­hal­len/hamn­ma­ga­si­net på kom­mu­nens hem­si­da, nam­net går ock­så igen på Hamn­ma­ga­si­nets egen hem­si­da.

Men i för­ra vec­kan fast­slog kul­turoch fri­tids­nämn­den att det nya nam­net ska va­ra Gal­le­ri Hamn­ma­ga­si­net, som är tyd­li­ga­re för be­sö­ka­re och i mark­nads­fö­ring­en.

Nam­net ska ock­så vi­sa skill­na­den mel­lan en konst­hall, med pro­fes­sio­nell sam­tids­konst på in­ter­na­tio­nell och na­tio­nell ni­vå, och ett gal­le­ri – med in­rikt­ning på lo­ka­la el­ler re­gi­o­na­la konst­när­skap, ut­rym­me även för stu­den­ter och ama­tö­rer, kor­ta­re ut­ställ­nings­ti­der, samt möj­lig­het till för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.