Pa­trik gjor­de det omöj­li­ga

HALMSTAD: FÖRS­TA BLINDA DELTAGAREN SOM GICK I MÅL I TOUGH VIKING

Hallands Nyheter - - Nyheter - JOAKIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

När Pa­trik Olsson som förs­ta blinda per­son gick i mål i Tough Viking res­te sig he­la Stock­holm Sta­di­on och ap­plå­de­ra­de. – Det var så mäk­tigt – jag får rys­ning­ar ba­ra av att be­rät­ta om det, sä­ger han.

En bas­säng med vat­ten och is, höga hin­der, tunga järn­klot och ame­ri­kans­ke fot­bolls­spe­la­re – att ta sig ige­nom den åt­ta kilo­me­ter långa hin­der­ba­nan i Tough Viking är verk­li­gen ing­en lek. Men Pa­trik Olsson, 42 år från Halmstad, gjor­de det – ut­an att se.

På grund av en di­a­be­tes­re­la­te­rad sjuk­dom blev Pa­trik Olsson av med sy­nen för sju år se­dan, men det var allt­så ing­et som hind­ra­de ho­nom från att ge­nom­fö­ra vad som bru­kar kal­las för Skan­di­na­vi­ens tuf­fas­te ra­ce. I och med mål­gång­en på Stock­holms Sta­di­on för­ra hel­gen blev han ock­så hi­sto­risk som den förs­ta blinda per­so­nen att ge­nom­fö­ra Tough Viking.

– DET ÄR HÄFTIGT att skri­va histo­ria och att kun­na vi­sa att ingen­ting är omöj­ligt, sä­ger Pa­trik Olsson.

Med hjälp av sin led­sa­ga­re Fred­rik Sö­derlund tog han sig för­bi samt­li­ga 25 hin­der.

– Det var jäk­ligt job­bigt och det kräv­des sjukt myc­ket kon­cent­ra­tion för att kun­na hö­ra vad Fred­rik sa. Man sprang som i en bubb­la och de förs­ta fy­ra kilo­me­ter­na höll vi bra tem­po, då var det bra un­der­lag, men se­dan blev det små skogs­sti­gar med myc­ket röt­ter och ste­nar.

Pa­trik be­rät­tar in­le­vel­se­fullt hur han tog sig upp för en sju me­ter hög vägg (i slu­tet häng­an­des upp och ned) och hur del­ta­gar­na tving­a­des springa ut i is­kallt vat­ten för att run­da en pin­ne. En im­po­ne­ran­de in­sats – och be­vis för hur im­po­ne­ran­de det var fick Pa­trik när han kom in på upp­lop­pet.

– När vi kom in på Stock­holms Sta­di­on igen res­te sig al­la upp och ap­plå­de­ra­de. Det var så mäk­tigt – jag får rys­ning­ar ba­ra av att be­rät­ta om det.

PRESTATIONEN HAR VERK­LI­GEN gett eko, men när Pa­trik får frå­gan om han skul­le kun­na tän­ka sig att ge­nom­fö­ra lop­pet en gång till kom­mer sva­ret blixt­snabbt: – Ald­rig i li­vet! Ef­ter någ­ra se­kun­ders be­tän­ke­tid sva­jar han dock nå­got.

– El­ler jo... Om folk spons­rar och går in med peng­ar så att vi gör det för en god sak kanske. Jag fun­de­rar fak­tiskt på Vät­tern runt näs­ta år. Nå­got stort blir det i al­la fall, sä­ger Pa­trik som re­dan i hel­gen slet för en god sak.

I OCH MED sin med­ver­kan i Tough Viking var Pa­trik Olsson med och sam­la­de in peng­ar till Kost­fon­dens forsk­ning om hur kos­ten på­ver­kar typ 1-di­a­be­tes.

– Det finns ing­en så­dan forsk­ning i dag men när de får ihop till­räck­ligt myc­ket peng­ar drar de i gång, sä­ger han.

Bild: KOSTFONDEN.SE

HI­STO­RISK. Med hjälp av led­sa­ga­ren Fred­rik Sö­derlund kun­de Pa­trik Olsson som förs­ta blinda per­son ta sig i mål i det fy­siskt krä­van­de ra­cet Tough Viking.

Bild: KOSTFONDEN.SE

JOBBIG BANA. Un­der Tough Viking i Stock­holm skul­le del­ta­gar­na ta sig ige­nom en åt­ta kilo­me­ter lång bana med 25 mi­li­tär­hin­der – bland an­nat höga väg­gar, nät och ett brin­nan­de fält. ”Det kräv­des sjukt myc­ket kon­cent­ra­tion”, sä­ger Pa­trik Olsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.