Vil­la total­för­störd i miss­tänkt mord­brand

Hallands Nyheter - - Nyheter - JULIA SANDSTÉN VIKBERG ANGELICA CAPITAO PATRAO 010-471 50 10 re­dak­tio­nen@hn.se

En vil­la i cen­tra­la Kungsbacka brann för fullt un­der lör­dags­kväl­len. Sam­ma vil­la brann även för fy­ra da­gar se­dan. – Vi har go­da grun­der för att miss­tän­ka att det finns nå­got sam­band, sä­ger Tom­my Ny­man, pressta­les­man vid po­li­sen i re­gi­on Väst.

Det var strax ef­ter 00.30-ti­den nat­ten till sön­da­gen som po­lis och rädd­nings­tjänst fick in lar­met om en vil­labrand i cen­tra­la Kungsbacka. Vil­lan var då helt över­tänd.

– Vi är på plats och släc­ker, sa led­nings­o­pe­ra­tö­ren på rädd­nings­tjäns­ten i Stor­gö­te­borg.

Vid kloc­kan 06:00 på sön­dags­mor­go­nen job­ba­de rädd­nings­tjäns­ten fort­fa­ran­de med släck­nings­ar­be­tet.

– Det är en tank­bil och två man på plats som job­bar med ef­ter­släck­ning och ef­ter­be­vak­ning av bran­den, sä­ger Bos­se Jo­hans­son vid rädd­nings­tjäns­ten.

En­ligt ho­nom är vil­lan tro­li­gen helt total­för­störd.

– Vil­lan var helt över­tänd. Jag skul­le tip­pa på att den är total­för­störd nu, sä­ger Bos­se Jo­hans­son, larm- och led­nings­o­pe­ra­tör vid Rädd­nings­tjäns­ten.

Sam­ma vil­la brann även för fy­ra da­gar se­dan.

– Vi har go­da grun­der för att miss­tän­ka att det finns nå­got sam­band, sä­ger Tom­my Ny­man, pressta­les­man vid po­li­sen i re­gi­on Väst.

Po­li­sen har upp­rät­tat en an­mä­lan om miss­tänkt mord­brand. Ing­en per­son ska dock ha be­fun­nit sig i hu­set un­der bran­den, med­de­la­de po­li­sen på lör­dags­kväl­len.

– Vi har fått tag på per­so­nen som hyr fas­tig­he­ten och han be­fann sig på en an­nan ort.

Det är i nu­lä­get oklart som star­ta­de bran­den.

Bild: PRI­VAT

I LÅGOR. Vil­lan var över­tänd när rädd­nings­tjäns­ten kom till plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.