Nö­jes­fö­re­ta­ga­re upp­taxe­ras med över en mil­jon

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Skat­te­ver­kets gransk­ning av Halm­stad­fö­re­ta­ga­rens bok­fö­ring vi­sar mäng­der av all­var­li­ga bris­ter. Nu taxe­ras han upp med över en mil­jon kro­nor.

Man­nen har va­rit en­sam äga­re till fö­re­ta­get som i sin tur haft fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter i Halmstad. När Skat­te­ver­ket bör­ja­de tit­ta på bok­fö­ring­en stod det klart att det rör sig om sto­ra bris­ter.

Gransk­ning­en gäl­ler en­bart 2015 och just det året rik­ta­de bo­la­gets an­li­ta­de re­vi­sor kri­tik på fle­ra punk­ter och läm­na­de till sist sitt upp­drag för man­nens fö­re­tag.

Skat­te­ver­kets be­slut att på­fö­ra man­nen in­komst mot­sva­ran­de 687 500 kro­nor ba­se­ras i hu­vud­sak på en be­räk­ning, där man ut­gått ifrån scha­blo­ner.

Nö­jes­fö­re­ta­ga­ren har de­kla­re­rat be­tyd­ligt läg­re vins­ter än vad bran­schen som hel­het räk­nar med. Fö­re­ta­ga­ren har bland an­nat häv­dat i sitt för­svar att Skat­te­ver­ket ut­gått från fel pri­ser att ver­ket ut­gått ifrån 2016 års pri­ser och att man in­te ta­git hän­syn till ”Hap­py hour­pri­ser”.

Skat­te­ver­kets sum­me­ring le­der fram till att man an­ser att han ta­git ut be­lopp som sum­me­ras till 687500 och att det ska be­trak­tas som lön.

Skat­te­be­räk­ning­en på det be­lop­pet ger ett skat­tekrav på drygt 375 000 kro­nor. Dess­utom läg­ger Skat­te­ver­ket på ett skat­te­tillägg på 148 739 kro­nor, vil­ket ger sum­man 530 519 kro­nor.

Utö­ver gransk­ning­en av man­nens per­son­li­ga vinst av den brist­fäl­li­ga bok­fö­ring­en har Skat­te­ver­ket ock­så be­slu­tat att hans fö­re­tag ska på­fö­ras moms, ar­bets­gi­var­av­gif­ter och skat­te­tillägg på sam­man­lagt 411 627 kro­nor.

Skat­te­ver­ket till­ba­ka­vi­sar in­vänd­ning­ar­na och kon­sta­te­rar att ver­kets be­räk­ning är ”rim­lig och mått­full”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.