Vind­krafts­pro­jekt dis­sas trots för­de­lar

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Be­vi­sat tys­ta­re. Ny forsk­ning vi­sar sto­ra för­de­lar med ver­ti­ka­la vind­kraft­verk men Fal­ken­berg ener­gi pla­ne­rar inga nya peng­ar till pro­jek­tet.

Det är dok­to­ran­den Er­ik Möl­ler­ström som i ett forsk­nings­pro­jekt för Hög­sko­lan i Halmstad och Uppsa­la uni­ver­si­tet har gjort tes­ter på det ver­ti­ka­lax­la­de vind­kraft­verk som är pla­ce­rat ut­an­för Fal­ken­berg.

DET ÄR I dag värl­dens störs­ta vind­kraft­verk av den här ty­pen och bygg­des 2010. Fram tills nu har ing­en kun­nat på­vi­sa att ver­ket skul­le va­ra mer tyst­gå­en­de än de van­li­ga­re vind­kraft­ver­ken. Re­sul­ta­ten av den nya forsk­ning­en vi­sar att vind­kraft­ver­ket har go­da egen­ska­per att ta upp vin­de­ner­gi vid tur­bu­len­ta för­hål­lan­den. Det in­ne­bär att det är mer tyst­gå­en­de när det blå­ser hårt.

– Re­sul­ta­tet är ab­so­lut spän­nan­de. Bul­ler­stör­ning­ar är en vik­tig frå­ga. Kan vi mins­ka pro­ble­men så kan vi lät­ta­re ut­nytt­ja för­de­lar­na med vind­kraft­verk. Vi kom­mer att be­hö­va mer för­ny­bar el­pro­duk­tion i fram­ti­den, sä­ger Jens Me­lin på Fal­ken­berg ener­gi.

Trots det och att kärn­kraf­ten ska fa­sas ut kom­mer allt­så in­te Fal­ken­berg ener­gi att änd­ra sin in­ställ­ning in­om den närms­ta fram­ti­den. Ef­ter att ha sat­sat många miljoner un­der fle­ra års tid drog Fal­ken­berg ener­gi och Eon sig ur 2014.

FRÅN BÖR­JAN VAR det tänkt att Eon och Fal­ken­berg ener­gi till­sam­mans skul­le kö­pa vind­kraft­ver­ket. I stäl­let blev det ett fi­nan­si­ellt bi­drag un­der någ­ra år. Jens Me­lin sä­ger så här om an­led­ning­en till att man drog sig ur:

– Det tog myc­ket läng­re tid från rit­bor­det till verk­lig­he­ten än det fanns peng­ar till i bud­get. Att tes­ta ige­nom ver­ket på plats drog ut på ti­den så att det in­te fanns mer peng­ar att läg­ga in i pro­jek­tet, sä­ger han.

Vad krävs för att ni skul­le sat­sa peng­ar på det här igen?

– Det är en jät­te­bra frå­ga. Vi tror fort­fa­ran­de myc­ket på tek­ni­ken och det skul­le i så fall va­ra att det fanns en mer fär­dig tek­nik, sä­ger Jens Me­lin.

Så du me­nar att pro­jek­tet in­te har bli­vit av med si­na barn­sjuk­do­mar?

– Ab­so­lut. Så är det. Men det här är en vik­tig pus­sel­bit för att fort­sät­ta tit­ta på den här tek­ni­kens möj­li­ge­ter. Kärn­kraf­ten kom­mer att er­sät­tas av många oli­ka ener­gikäl­lor och jag tror att det blir ak­tu­ellt med en pa­lett av ener­gi­for­mer.

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

FÖR­NY­BAR ENER­GI. Ver­ti­ka­la vind­kraft­verk kan va­ra fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.