För­slag om oli­ka tax­or ska öka buss­re­san­det

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

För att öka busså­kan­det vill Stig Ag­nå­ker (C) att bil­jett­pri­ser­na ska sän­kas un­der vis­sa ti­der på dyg­net.

Stig Ag­nå­ker har skri­vit en mo­tion som han läm­nat in till kom­mun­full­mäk­ti­ge.

I mo­tio­nen sä­ger han att han vill ha läg­re bil­jett­pri­ser de ti­der på dyg­net när det är få pas­sa­ge­ra­re på bus­sar­na. Pris­sänk­ning­en skul­le till ex­em­pel in­te gäl­la på mor­go­nen el­ler sent på ef­ter­mid­da­gen när det re­dan är många re­se­nä­rer på bus­sar­na och det ibland krävs ex­tra­bus­sar för att al­la ska kom­ma med. Att sän­ka bil­jett­pri­set un­der vis­sa ti­der på da­gen tror stig Ag­nå­ker skul­le le­da till ett jäm­na­re pas­sar­ge­rar­flö­de.

”Ett sy­stem med läg­re bil­jett­pri­ser för al­la vid låg be­lägg­ning skul­le möj­lig­gö­ra för ex­em­pel­vis pen­sio­nä­rer, för­äld­ra­le­di­ga, ar­bets­lö­sa, sjuk­skriv­na ung­do­mar et att åka buss till en läg­re av­gift. Om det­ta nya av­gifts­sy­stem skul­le yt­ter­li­ga­re öka busså­kan­det to­talt och där­med mins­ka bilå­kan­det i kom­mu­nen då vin­ner vi al­la på en bätt­re miljö” skri­ver Stig Ag­nå­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.