Orm kröp upp ge­nom dusch­brunn

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENSSON to­bi­as.svensson@hn.se

Un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen var Ka­rin Torstens­son, till var­dags lands­bygds­ut­veck­la­re i Fal­ken­bergs kom­mun, med om nå­got som lå­ter li­te som en scen ur en skräck­film.

– Jag kom hem ef­ter att ha va­rit ute he­la da­gen, hop­pa­de in i duschen och bör­ja­de två­la in mig. Plöts­ligt tit­ta­de jag ner och såg nå­got kom­ma kry­pan­de ur brun­nen, be­rät­tar Ka­rin Torstens­son.

Det vi­sa­de sig va­ra en livs le­van­de li­ten orm som krä­la­de upp ur av­lop­pet i hen­nes hus i Gräsås, Slättåkra.

– Jag fick pa­nik, sprang ut i kö­ket och fick tag i en skid­stav att för­sö­ka mo­ta un­dan den med, sä­ger hon.

HON RINGDE EF­TER för­stärk­ning och ett helt gäng per­so­ner kom dit för att för­sö­ka få ut or­men. Men då gick den plöts­ligt in­te att hit­ta, trots att vän­ner­na vän­de upp och ner på det mesta.

– De bör­ja­de väl näs­tan tro att jag ba­ra hit­tat på el­ler in­bil­lat mig. Men se­dan kom nå­gon på att det finns ett li­tet hål­rum un­der to­a­s­to­len. De lyf­te på den och där låg or­men och väs­te.

En av de vän­ner­na ar­be­tar som rör­mo­ka­re och ha­de ett par rik­tigt tjoc­ka gum­mi­hands­kar i sin bil. Med dem grep­pa­de han tag i or­men, som släpp­tes ut i sko­gen en bit bort.

– Man hör ju skrö­nor om så­dant här ibland. Men det fanns in­te ens i min fan­ta­si att det skul­le kun­na kry­pa upp en orm när jag du­schar. Usch, det var rik­tigt vid­rigt.

DET RÅDER VISS osä­ker­het om vil­ken sorts orm det var. Ka­rin Torstens­son var till en bör­jan över­ty­gad om att det var en huggorms­unge, ef­tersom hon och and­ra som var med tyc­ker sig ha upp­fat­tat ett zick­zack-möns­ter på or­mens rygg. Men ef­ter ett ha stu­de­rat bil­den som en av vän­ner­na tog lu­tar hon åt att det kanske kan va­ra en snok.

– Det är nog säk­rast att du ba­ra skri­ver orm, sä­ger hon.

För att und­vi­ka en re­pris på duschin­ci­den­ten har Ka­rin Torstens­son va­rit i kon­takt An­ti­cimex, som för­kla­rat att or­mar in­te är nå­got de syss­lar med. I stäl­let blev hon kopp­lad till en huggorms­ex­pert som re­kom­men­de­rat en or­dent­lig ge­nom­spol­ning av av­lopps­sy­ste­met.

– Nu ska en slam­fir­ma kom­ma hit och spo­la ur så att det in­te finns nå­got orm­bo el­ler lik­nan­de där. Or­mar stö­ter man ju på i sko­gen ibland, det är ingen­ting kons­tig. Men de ska in­te fin­nas i bad­rum­met, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

Bild: FRED­RIK JO­HANS­SON

OBJUDEN GÄST. En orm krä­la­de in ge­nom dusch­brun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.