Tjej­dag får f ler att kö­ra hoj

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Fal­ken­bergs mo­tor­klubb vill få fler kvinnor in­tres­se­ra­de av att kö­ra hoj. För sjät­te året på ra­ken ord­na­des där­för en tjej­dag.

So­len ste­ker på Fal­ken­bergs mo­tor­klubb. På den ova­la ba­nan brum­mar klung­or av mo­tor­cyklar för­bi med jäm­na mel­lan­rum. På bak­går­dens as­falts­plan kli­ver ny­fik­na ny­bör­ja­re upp på ho­jen för förs­ta gång­en med skräck­blan­dad för­tjus­ning.

DET ÄR TJEJ­DAG på Fal­ken­bergs mo­tor­klubb och till skill­nad från en van­lig lör­dag på ba­nan är kvin­nor­na i klar ma­jo­ri­tet.

– Jag och en vä­nin­na re­a­ge­ra­de på hur få kvinnor på mo­tor­cy­kel man mö­ter i tra­fi­ken och vil­le gö­ra nå­got åt det, sä­ger Åsa Tinge­mar, en av da­gens ar­ran­gö­rer. Var­för är det så tror du?

– Jag vet fak­tiskt in­te. Det kanske ses som en tra­di­tio­nell man­lig syss­la, och många tror nog att man mås­te va­ra väl­digt stark för att kla­ra av det.

Om­kring 130 kvinnor mel­lan 19 och 65 år har kom­mit från he­la Sve­ri­ge för att få vän­ner, kö­ra ihop el­ler lä­ra sig från scratch. Vis­sa har kom­mit hit från Ös­tersund, and­ra från Halmstad el­ler Gö­te­borg.

– Det är ro­ligt att se att det finns så myc­ket tje­jer som kör. Här får vi ta mer plats och det blir en mer av­slapp­nad och pre­stige­lös stäm­ning, sä­ger He­le­na Raa­by, in­struk­tör.

PÅ BAKGÅRDEN STÅR ett gäng och övar blick­fö­ring. I grup­pen finns Elin Karls­son som har åkt från Stock­holm. Hon är er­fa­ren mc-fö­ra­re och har del­ta­git i tjej­da­gen fle­ra år.

– Kil­lar har en ten­dens att över­skat­ta sin för­må­ga, me­dan tje­jer sna­ra­re un­derskat­tar den. Det blir mind­re tuff stäm­ning med ba­ra tje­jer, och mer ”vad bra du kör!”, sä­ger hon.

En bit läng­re bort sit­ter Lin­da Nät­blom från Halmstad på ho­jen för förs­ta gång­en och får hjälp av kör­sko­le­lä­ra­ren och nam­nen Lin­da Al­mqvist.

– En kom­pis be­rät­ta­de för mig om tjej­da­gen, och ef­tersom min sam­bo kör så tänk­te jag att vil­le pro­va på att gö­ra det själv, sä­ger hon.

HITTILLS HAR HON hun­nit öva i un­ge­fär en kvart av den to­ta­la halv­tim­men.

– Det är myc­ket att tän­ka på! Hand­broms, fot­broms, ibland ska man tryc­ka ner, ibland ska man tryc­ka upp...

Kom­mer du fort­sät­ta nu ef­ter den här da­gen?

– Ab­so­lut, det kom­mer jag verk­li­gen gö­ra!

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bil­der: ANNIKA KARLBOM

PROVAR PÅ. Lin­da Nät­blom får hjälp att kö­ra hoj för förs­ta gång­en.

FARTFYLLT. De mer er­far­na fö­rar­na kör­de ihop på ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.