Språk­rö­ren ser slu­tet på MP:S in­ter­na strid

Men ett hot kvar­står in­för va­let – det lå­ga väl­jar­stö­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mil­jö­par­ti­ets språk­rör an­ser att Mp-kon­gres­sen satt punkt för par­ti­ets in­ter­na strid.

Men det lå­ga väl­jar­stö­det är kvar som ett stort hot in­för va­let.

– Gräs­röt­ter­na i vårt par­ti har ta­lat tyd­ligt till dem som har pra­tat om att vi har svi­kit vår grö­na själ. Ing­en av de mo­tio­ner som har lagts om att vi ska läm­na re­ge­ring­en har gått ige­nom, sä­ger språk­rö­ret Isa­bel­la Lö­vin.

Tyd­li­ga sym­bol­frå­gor för kri­ti­ker­na var att MP i re­ge­ring­en in­te ska ac­cep­te­ra nå­got an­nat än ett ab­so­lut stopp för va­pen­ex­port till dik­ta­tu­rer och att re­ge­ring­en ska in­rät­ta en freds­mi­nis­ter. Det blev för­kros­san­de ne­der­lag för bå­da mo­tio­ner­na. Sam­ma öde möt­te för­slag om att man in­te ska kun­na va­ra språk­rör och mi­nis­ter på sam­ma gång. Kri­ti­ker­na lyc­ka­des hel­ler in­te få in nå­gon av si­na fem kan­di­da­ter i par­ti­sty­rel­sen.

På frå­gan om den in­ter­na stri­den är över sva­rar Lö­vin att hon ”ser ing­et an­nat”.

Språk­rö­ret Gustav Fri­do­lin höll ett av­slut­nings­tal där han bå­de upp­ma­na­de till att ”ploc­ka upp vi­sio­ner­na ur frys­box­en” och hyl­la­de det po­li­tis­ka hant­ver­ket.

– Det är väl­digt tyd­ligt att MP är sam­lat bakom att vi ska va­ra ett par­ti med en tyd­lig idé om ett an­nat sam­häl­le och en rim­li­ga­re värld, där vi var­ken sli­ter ned män­ni­skor el­ler mil­jön, men ock­så bakom idén att man ska sit­ta ned och för­hand­la med and­ra och ta de steg som är nöd­vän­di­ga, sä­ger han.

En av par­ti­led­ning­ens kri­ti­ker, Er­ik Hu­gan­der, re­gi­on­po­li­ti­ker i Jön­kö­ping tyc­ker att ta­let om att ”ploc­ka upp vi­sio­ner­na ur frys­box­en” är ett er­kän­nan­de. Han an­ser dock att kon­gres­sens ned­röst­ning av för­sla­get på en freds­mi­nis­ter var ett to­talt ne­der­lag.

Ut­spe­len från språk­rö­ren och Mp-mi­nist­rar­na har un­der kon­gres­sen näs­tan en­bart hand­lat om miljö och grön eko­no­mi. Ett ökat mil­jö­fo­kus är stra­te­gin för att öka opi­ni­ons­stö­det.

I sitt tal ma­na­de Fri­do­lin par­ti­kam­ra­ter­na till hårt ar­be­te fram till va­let för att väl­jar­na ska se mil­jön och kli­ma­tet som den av­gö­ran­de frå­gan vid va­lur­nan.

– Det är kanske det vik­ti­gas­te val vårt par­ti stått in­för och det ser in­te så bra ut, sa­de Fri­do­lin.

I en opi­ni­ons­mät­ning som kom un­der kon­gres­sen fick MP ba­ra 3,6 pro­cent. Val­re­sul­ta­tet 2014, som blev en be­svi­kel­se för MP, var 6,9 pro­cent. För två år se­dan slog par­ti­et fast må­let att ha ett sta­bilt två­siff­rigt opi­ni­ons­stöd i slu­tet av 2017. Nu lå­ter må­let an­norlun­da.

– Vi ska bli stör­re i näs­ta val än vi var i det för­ra, sä­ger Fri­do­lin.

All­var­ligt för ett par­ti som nu sat­sar allt på sin mil­jö­po­li­tik är att väl­jar­nas för­tro­en­de för MP i mil­jöfrå­gor ra­sat.

Allt hand­la­de dock in­te om miljö- och kli­mat på kon­gres­sen. Många mil­jö­par­tis­ter fi­ra­de be­slu­tet att MP ska ver­ka för att de en­sam­kom­man­de unga asyl­sö­kan­de som kom 2015 ska få per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd. Det var mer långt­gå­en­de än vad par­ti­sty­rel­sen fö­re­sla­git, men den ex­ak­ta in­ne­bör­den är oklar. Fri­do­lin sä­ger sig dock va­ra stolt över be­slu­tet.

Par­ti­led­ning­en för­sö­ker nu att to­na ned för­vänt­ning­ar­na hos de en­sam­kom­man­de. Fri­do­lin betonar att det krävs stöd från fler par­ti­er för att kun­na gå vi­da­re och att MP in­te kan stäl­la ut någ­ra löf­ten. Ma­ria Da­vids­son/tt

Pe­ter Wall­berg/tt

FOTO: STEFAN JERREVÅNG/TT

Sat­te punkt. Språk­rö­ret Gustav Fri­do­lin hål­ler av­slut­nings­ta­let på Mil­jö­par­ti­ets kon­gress i Lin­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.