Med­hjäl­pa­re till bomb­man kan va­ra fria

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Med­lem­mar i den ter­ror­miss­tänk­te bomb­man­nen Sal­man Abe­dis nät­verk kan va­ra på fri fot, upp­ger brit­tis­ka in­ri­kesmi­nis­tern Am­ber Rudd.

– Det är en på­gåen­de in­sats. El­va per­so­ner är fri­hets­be­rö­va­de, in­sat­sen är fort­fa­ran­de i full gång, sä­ger hon till BBC.

Brit­tis­ka me­di­er har rap­por­te­rat att män­ni­skor som kän­de Abe­di, som miss­tänks ha va­rit den som ut­lös­te bom­ben ef­ter en kon­sert i Man­ches­ter i mån­dags, ha­de var­nat för ho­nom och hans åsik­ter så ti­digt som för fem år se­dan.

– Un­der­rät­tel­se­tjäns­ter­na hål­ler fort­fa­ran­de på att sam­la in­for­ma­tion om ho­nom, jag skul­le in­te dra någ­ra för­has­ta­de slut­sat­ser – som ni ver­kar gö­ra – att de på nå­got sätt mis­sat nå­got, sä­ger Rudd.

En­ligt Rudd har Stor­bri­tan­ni­en lyc­kats kom­ma fram­åt i sam­ta­len med tek­nik­fö­re­tag om att få till­gång till kryp­te­ra­de med­de­lan­den från ter­ror­miss­tänk­ta.

Stor­bri­tan­ni­en har kla­gat över att fö­re­ta­gen miss­lyc­kats med att ge till­räck­lig in­for­ma­tion, me­dan fö­re­tag som Whatsapp sä­ger att de själ­va in­te kan bry­ta kryp­te­ring­en.

– En del är mer kon­struk­ti­va än and­ra men vi fort­sät­ter att job­ba på det, sä­ger Rudd till BBC, och tilläg­ger att hen­nes störs­ta oro är in­ter­net­fö­re­tag som fort­sät­ter att pub­li­ce­ra hat­ma­te­ri­al som bi­drar till att ra­di­ka­li­se­ra män­ni­skor i lan­det. (Tt-reu­ters)

FOTO: ALASTAIR GRANT/AP

Am­ber Rudd, Stor­bri­tan­ni­ens in­ri­kesmi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.