HRW vill att fång­ar släpps

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

JEMEN. Män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen HRW upp­ma­nar al­la si­dor i Je­men­kon­flik­ten att hed­ra den mus­lims­ka fas­te­må­na­den ra­ma­dan ge­nom att släp­pa fång­ar som hålls god­tyck­ligt. HRW, som upp­skat­tar att det rör sig om tu­sen­tals per­so­ner, vill att fång­ar­na ska ha till­gång till ad­vo­kat, få träf­fa si­na fa­mil­jer och upp­ma­nar de stri­dan­de att av­slö­ja vad som hänt med dem som förts bort un­der tvång.

HRW upp­ger att man har do­ku­men­te­rat att Huthi­re­bel­ler, re­ge­rings­styr­kor och styr­kor som stödjs av Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten i söd­ra och öst­ra de­lar­na av lan­det, fört bort män­ni­skor och att styr­kor fri­hets­be­rö­vat barn som miss­tänks va­ra lo­ja­la med fi­en­de­si­dan (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.