Gif­tigt vat­ten kan bli frå­ga för HD

5000 in­vå­na­re i Ble­kinge drack dag­li­gen för­o­re­nat dricks­vat­ten ”Ing­en vill ta an­svar”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Dag ef­ter dag drack 5 000 in­vå­na­re i Ble­kinge ett för­o­re­nat dricks­vat­ten.

Nu kan Pfas-skan­da­len bli en frå­ga för Högs­ta dom­sto­len, för att av­gö­ras om vat­ten är en pro­dukt.

– Allt känns hopp­löst. Ing­en vill ta an­svar, sä­ger Kal­linge­bon Annika Lil­ja.

Annika Lil­ja, 38, sät­ter gla­set un­der kra­nen och fyl­ler det med dricks­vat­ten. Hon minns tyd­ligt mån­da­gen den 16 de­cem­ber 2013. Då fick hon och runt 5 000 and­ra in­vå­na­re i Kal­linge och Ron­ne­by be­ske­det att de­ras dricks­vat­ten var för­o­re­nat med den nu­me­ra för­bjud­na ke­mi­ka­li­en PFAS.

– Jag fick hö­ra på ra­di­on att den van­li­gas­te bi­verk­ning­en av gif­tet var sköld­kör­tel­sjuk­do­mar – och det var ju det jag ha­de, sä­ger hon och ska­kar på hu­vu­det.

– Det är även ärft­ligt och vi har det i släk­ten, men nu tän­ker man ju att man in­te vet vad det be­ror på. Jag var väl egent­li­gen li­te för ung för att få gift­stru­ma vid 35 års ål­der.

Ba­ra ett par kilo­me­ter från Annika Lil­jas lä­gen­het i cen­tra­la Kal­linge lig­ger käl­lan till att Bran­ta­fors vat­ten­verk pum­pat ut för­o­re­nat vat­ten. Från en bran­döv­nings­plats på flyg­flot­til­jen F17 har brand­skum med ke­mi­ka­li­er sipp­rat ned i grund­vatt­net och vat­ten­täk­ten. Hur länge vatt­net har va­rit för­o­re­nat vet ing­en, men det ak­tu­el­la skum­met ska ha an­vänts åren 1985–2003.

– Det kanske har va­rit som värst de se­nas­te tio åren – min tolvå­ri­ga dot­ter har druc­kit för­gif­tat vat­ten un­der mer än hal­va sin livs­tid, sä­ger Annika Lil­ja, som flyt­ta­de till Kal­linge 2007.

Si­tu­a­tio­nen i Ble­kinge sak­nar mot­styc­ke i Sve­ri­ge.

–För svens­ka för­hål­lan­den är det hittills all­de­les unikt med så här höga hal­ter i dricks­vatt­net, sä­ger pro­fes­sor Kristi­na Ja­kobs­son.

I USA har ke­mi­fö­re­ta­get Du­pont ny­li­gen dömts att be­ta­la mot­sva­ran­de sex mil­jar­der kro­nor till 3 500 per­so­ner som drab­bats av att fö­re­ta­get för­o­re­nat dricks­vat­ten med äm­net PFOA i del­sta­ter­na Ohio och West Vir­gi­nia. Stu­di­er på ti­o­tu­sen­tals drab­ba­de i om­rå­det har vi­sat på en ökad risk för ex­em­pel­vis fle­ra can­cer­sjuk­do­mar, sköld­kör­tel­sjuk­do­mar och tarm­s­juk­do­men ul­cerös ko­lit.

För­svars­mak­ten har ta­git på sig an­sva­ret för att vatt­net för­o­re­nats i Kal­linge och Ble­kinge, men sä­ger sig in­te ha känt till ris­ker­na med brand­skum­met. Runt 170 per­so­ner har i stäl­let stämt det kom- mu­na­la vat­ten- och av­lopps­fö­re­ta­get Ron­ne­by Miljö och Tek­nik (Mil­jö­tek­nik) ef­tersom det är kom­mu­nen som le­ve­re­rat det för­o­re­na­de vatt­net.

– Vi är in­te ute ef­ter nå­got stort ska­de­stånd. Sve­ri­ge är in­te USA. Men vi vill att nå­gon tar an­svar, att mer peng­ar av­sätts till lång­sik­tig forsk­ning och att de som är sju­ka får hjälp, sä­ger Her­man Afze­li­us, ord­fö­ran­de för Pfas-för­e­ning­en i Kal­linge och Ron­ne­by.

Mil­jö­tek­nik an­ser att för­e­ning­ens krav om ska­de­stånds­an­svar ska prö­vas en­ligt la­gen om all­män­na vat­ten­tjäns­ter. Pfas-för­e­ning­en an­ser att det är pro­duk­t­an­svars­la­gen som ska tilläm­pas.

– En­ligt pro­duk­t­an­svars­la­gen har du ett strikt an­svar om du le­ve­re­rar gif­tigt vat­ten, men en­ligt la­gen om all­män­na vat­ten­tjäns­ter krävs det att du har va­rit vårds­lös för att an­svar ska in­trä­da, sä­ger ad­vo­kat Gö­ran Star­ke­bo, för­e­ning­ens ju­ri­dis­ka om­bud.

Par­ter­na ska träf­fas i Ble­kinge tings­rätt den 15 ju­ni och bå­da si­dor vill att frå­gan om vil­ken lag som ska tilläm­pas ska skic­kas di­rekt upp till Högs­ta dom­sto­len för ett snabbt av­gö­ran­de. Om HD an­ser att vat­ten in­te är en pro­dukt kom­mer för­e­ning­en an­tag­li­gen att läg­ga ner rätts­pro­ces­sen.

Da­ni­el Kihl­ström/tt

FOTO: JOHAN NILS­SON/TT

Drack för­gif­tat vat­ten. Annika Lil­ja, 38, bor i Kal­linge med sin tolvå­ri­ga dot­ter. Hon är en av 170 in­vå­na­re som stämt det kom­mu­na­la bo­la­get Ron­ne­by Miljö och Tek­nik AB för att de­ras dricks­vat­ten i fle­ra år va­rit för­o­re­nat med ke­mi­ka­li­en PFAS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.