Fak­ta: PFAS

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄLLA: UTREDNINGEN OM SPRIDNING AV PFASFÖRORENINGAR I DRICKS­VAT­TEN

Hög­flu­o­re­ra­de ke­mi­ka­li­er kal­las med ett sam­lings­namn PFAS.

Det är en grupp av många oli­ka syn­te­tis­ka äm­nen som an­vänds i pro­duk­ter främst för att de mot­står vär­me, ol­ja, smuts och vat­ten. Två av de mer kän­da äm­ne­na är PFOS och PFOA.

PFOS för­bjöds in­om EU 2008, men öv­ri­ga äm­nen an­vänds fort­fa­ran­de för ex­em­pel­vis klä­dim­preg­ne­ring, yt­be­hand­ling och ren­gö­ring.

PFAS är ex­tremt svå­ra att bry­ta ner i na­tu­ren, i sig själ­va el­ler som ned­bryt­nings­pro­duk­ter. Vis­sa är gif­ti­ga och an­ri­kas i nä­rings­ked­jan, och ut­sönd­ras en­bart lång­samt av män­ni­skor och djur.

Att dric­ka vat­ten med myc­ket höga hal­ter av PFAS un­der lång tid miss­tänks kun­na öka ris­ken för ne­ga­ti­va häl­so­ef­fek­ter.

För­svars­mak­ten och ex­em­pel­vis flyg­plats­bo­la­get Swe­da­via har kon­sta­te­rat att det finns res­ter av de för­bjud­na ke­mi­ka­li­er­na i på fle­ra plat­ser runt om i lan­det och Na­tur­vårds­ver­ket har iden­ti­fi­e­rat runt 2 000 po­ten­ti­el­la ut­släppskäl­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.