Li­te om: Gre­ta Jo­hans­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 100 år 30 maj Bor: Rolfstorp

Fa­milj: Än­ka ef­ter Karl Jo­hans­son, dot­tern Ul­la med fa­milj och so­nen Si­vert med fa­milj, sju barn­barn, 18 barn­barns­barn och fy­ra barn­barns­barn­barn * In­tres­sen: Var förr sek­re­te­ra­re i cen­ter­par­ti­ets kvin­no­för­bunds lo­kalav­del­ning, var ak­tiv i Rö­da kor­set, sjöng i många år i kyr­ko­kö­ren samt del­tog i många år i gym­nasti­ken Gri­me­tons IK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.