Li­te om: Jo­nas Wahl­ström

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 65 år 1 ju­ni. Fa­milj: Hu­strun Christi­na, bar­nen Ana och Ti­to, barn­barn och dvärg­tax­en Sign­hild. * Bor: Lä­gen­het på Sö­der­malm och gård i Sö­der­törn. * Gör: Grun­da­re och chef för Skan­sena­kva­ri­et. * Ak­tu­ell: Till­de­la­des ny­li­gen S:t Eriks­me­dal­jen för si­na in­sat­ser för Stock­holm stad. * Så fi­rar han fö­del­se­da­gen: ”Det blir ing­et stör­re ka­las, vet in­te ens om jag är i Sve­ri­ge då, re­sor dy­ker of­ta upp med kort var­sel. Kanske kom­mer det nå­gon med en blom­ma, man vet ju ald­rig.” * Om att fyl­la 65: ”Jag är full­stän­digt ål­ders­blasé och har ald­rig haft nå­gon livs­kris vad jag kan min­nas.” * Ren­sar tan­kar­na: ”Tar en whis­key.” * Fa­vo­ri­tres­mål: ”Det är all­tid in­tres­sant att åka till ’yx­län­der’. Jag har räd­dat dvärgschim­pan­ser i Kon­go, är kon­sult till djur­par­ken i Pyon­gy­ang och till ett akva­rie­pro­jekt i Sau­di-ara­bi­en. * Blir lyck­lig av: ”Det är väl den där whis­keyn och långa kö­er ut­an­för Skan­sena­kva­ri­et. Nej, skämt åsi­do, jag blir lyck­lig av min all­män­na livs­si­tu­a­tion.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.