Var­bergs Gif seg­ra­de mot Ul­la­red och klätt­rar i ta­bel­len.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Ar­bi­os Mzi ha­de stor show när Var­bergs Gif der­by­vann för förs­ta gång­en i år. – Ing­en lätt match, men när jag får de lä­ge­na jag får då vet al­la vad som hän­der, sa Ar­bi­os Mzi.

Var­bergs Gif har haft en tung vec­ka. För­re mål­vak­ten och le­da­ren Mag­nus Ger­kens gick bort ef­ter att ha för­lo­rat kam­pen mot lung­can­cer. Han hed­ra­des med ett tal av re­serv­mål­vak­ten Jo­nat­han Bern­ts­son, en tyst mi­nut och sor­ge­band på hem­ma­spe­lar­nas är­mar.

KANSKE VAR DET för Ger­kens Gif spe­la­de? Man såg i al­la fall till att få nå­got po­si­tivt att snac­ka om ef­ter tre der­by­po­äng.

Det bör­ja­de ly­san­de. Ett di­stans­skott från Mag­nus Ber­tils­son tou­cha­de Kresh­nik Ka­me­raj och gick in. Även en hörn­nick från Fat­mir Mu­ric fick Mla­den Ga­lam­bos släp­pa för­bi sig - ef­ter knappt sex­ton mi­nu­ter. Men det skul­le kom­ma me­ra. Ar­bi­os Mzi var pla­nens he­tas­te spe­la­re och 3-1 var ett rik­tigt dröm­mål. Han fick på en ka­lasträff med väns­tern ef­ter att ha rört sig i sid­led.

– Det är min styr­ka. Jag har all­tid spe­lat så, sa Ar­bi­os Mzi som fått be­tyd­ligt mer för­tro­en­de i Gif än då han var i Bo­is:

– Nu är jag igång. Det är nu jag ska vi­sa vad jag står för.

– Du är ett mons­ter! ut­brast Al­lo­and Al­za­hawi som va­rit på mag­netrönt­gen men än­nu in­te fått de­fi­ni­tivt be­sked om sitt knä - men det luk­tar kors­bands­ska­da.

I and­ra halv­lek fick vi se en re­pris från Mzi - ett skott som tog stol­pen in och be­tyd­de 4-2, i ett ske­de där Ul­la­red var på gång.

MZI FORT­SAT­TE SEN med en fräc­kis. Från stil­lastå­en­de lyf­te han bol­len över en mur av Ullareds-spe­la­re och Johan ”Myg­gan” Carls­son kun­de be­härs­kat nic­ka in fem­man.

– Al­la stres­sar och skri­ker, men jag är gans­ka lugn, ser det lä­get och chip­par upp bol­len.

– Jag vill ha din au­to­graf! skrek för­re gif­fa­ren Bi­rol Adem med adress Mzi.

Även hos Ul­la­red gläns­te en yt­ter­mitt­fäl­ta­re. Alex­an­der Jo­hans­son var ånyo det sto­ra ut­rops­teck­net. Han vol­leysköt in John Nils­sons ly­ra som be­tyd­de 1-2 och lob­ba­de även in 2-3 i 56:e mi­nu­ten när Se­basti­an Ek­holm in­te stod på föt­ter­na.

– DET HAR gått bra. Jag kän­ner att jag trivs med kil­lar­na. Jag får gå myc­ket i djupled och ut­ma­na en mot en, sa Alex­an­der som ham­nat i Ul­la­red ef­ter spel i bå­de Vin­berg och Staf­singe.

– Vi möt­te ho­nom för­ra året i Staf­singe och det gör mig be­svi­ken att vi in­te stop­par ho­nom. Det var en av vå­ra säms­ta mat­cher, än­då vin­ner vi med 5-2, sa Hal­da Ka­bil in­ne i sitt coach­rum - med vi­de­on ”Fot­bol­lens hem­lig­he­ter” in­ki­lad i sof­fan!

Uno Andersson var sam­lad ef­ter för­lus­ten.

– Vi var tve­hågs­na i vårt för­svars­spel vid 1-0 och på hörn­må­let står vi och so­ver. Jag tyc­ker vi do­mi­ne­rar med ef­ter­tryck, men Gif kanske vil­le det och få om­ställ­ning­ar. Mzi är vass, men det är ett lag vi ska slå al­la da­gar i vec­kan.

– ANFALLSMÄSSIGT GÖR vi kanske en av vå­ra bätt­re mat­cher, men det hål­ler in­te att släp­pa fem bal­jor bak­åt, sa Uik-trä­na­ren.

Ten­hult sva­ra­de för om­gång­ens skräll och slog Hit­tarp med 1-0. Det be­ty­der att Ul­la­red ba­ra har tre po­ängs av­stånd till bot­ten­plats i ta­bel­len.

Bild: ANNIKA KARLBOM

KLASS­MÅL FRÅN MZI. Ar­bi­os Mzi var den sto­ra skill­na­den mel­lan la­gen i der­byt på Påsk­bergsval­len.

Bild: ANNIKA KARLBOM

LURIG PÅ KANTEN. Alex­an­der Jo­hans­son i Ul­la­red har växt ut till ett stort ut­rops­tec­ken och har ett spel i sig som hål­ler i hög­re di­vi­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.