Ve­te­ra­nen över­ras­ka­de med vins­ten i Elit­lop­pet.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - STIG LINDMARK TT

En ti­o­å­ring in­ne på sista täv­lings­sä­song­en vann över­ras­kan­de fi­na­len på Sol­val­la. Frans­ke Ti­mo­ko, körd av Björn Goop, led­de lop­pet från start till mål. Se­ger­tid: 1.09,0. – Jag är lik­som många and­ra li­te choc­kad över att Ti­mo­ko kun­de vin­na Elit­lop­pet, men han är fan­tas­tisk på många sätt, sa­de Goop.

De fles­ta räk­na­de med fransk se­ger ef­ter för­sö­ket. Men in­te av Ti­mo­ko ut­an ge­nom Bold Eag­le, som im­po­ne­ran­de enormt när han vann för­sö­ket på Eu­ro­pa­re­kor­det 1.08,4.

– Jag trod­de ock­så att Bold Eag­le skul­le vin­na fi­na­len. Vi har fått stryk av ho­nom så många gång­er i Frank­ri­ke och nu satt jag ba­ra och vän­ta­de på ho­nom i sista kur­van. Men han kom ald­rig ut­an det var Ti­mo­ko som kun­de stic­ka un­dan till se­ger. Jag är så stolt över att få vin­na med ho­nom, i Sve­ri­ge och i ett av värl­dens störs­ta lopp, sa­de Björn Goop.

TI­MO­KO ÄR UNIK på många sätt. Han har kva­lat in till fem ra­ka elit­lopps­fi­na­ler, vil­ket en­dast Ne­a­ly Lo­bell lyc­kats med ti­di­ga­re. Men han har ock­så vun­nit två finaler, 2014 och 2017. Han har gjort 98 star­ter, ta­git 34 seg­rar och sprung­it in över 47 miljoner kro­nor.

Trä­na­ren Ri­chard Wes­te­rink frå­ga­de Björn Goop i april 2014 om han vil­le kö­ra Ti­mo­ko. Förs­ta lop­pet den 2 maj 2014 slu­ta­de med se­ger i Pa­ris. Det har nu bli­vit 14 stor­lopps­seg­rar.

– Det är en fan­tas­tiskt här­lig in­di­vid. Han kom­mer till­ba­ka som ti­o­å­ring och vin­ner Elit­lop­pet. Det är otro­ligt myc­ket käns­lor just nu, sa­de Goop och kra­ma­de om pap­pa Ol­le som var med och fi­ra­de i vin­nar­cir­keln.

Den sto­ra fa­vo­ri­ten Bold Eag­le kom först på fjär­de­plats ef­ter ett fint lopp som tvåa i and­ra­spår. Den frans­ka stjär­nan im­po­ne­ra­de enormt när han vann för­sö­ket på nya Eu­ro­pa­re­kor­det 1.08,4. Möj­li­gen brän­de han myc­ket ener­gi och kraft i det snab­ba för­sö­ket ef­tersom han in­te alls var li­ka bra i fi­na­len.

Pro­pul­sion, körd av Johan Un­ter­ste­i­ner, spur­ta­de vasst till andra­plat­sen och 1,2 miljoner kro­nor i pris­peng­ar. I fjol var Pro­pul­sion fy­ra i fi­na­len.

– Jag är så lyck­lig och lät­tad, han har en enorm spurt när han få lig­ga på rul­le, sa­de trä­na­ren Da­ni­el Redén.

ÅKE SVANSTEDT VAR med i den tuf­fa star­trus­ning­en mot Ti­mo­ko men fick kry­pa ner i rygg med Re­sol­ve. Fjol­å­rets tvåa häng­de se­dan med till tred­je­plats.

– Det var tajt i bör­jan men så är det i så­da­na här sto­ra lopp. Jag är

nöjd med Re­sol­ve och jag är im­po­ne­rad av vin­na­ren som pre­ste­rar så här bra som ti­o­å­ring. Re­sol­ve gör sista sä­song­en och för min del kan det va­ra sista Elit­lop­pet. Det är svårt att få fram fler topp­häs­tar som kan täv­la den här hel­gen på Sol­val­la, sa­de Svanstedt.

Fjol­årsvin­na­ren Nun­cio vann sitt för­sök men fick nöja sig med fem­te­plat­sen i fi­na­len. Ör­jan Kihl­ström kör­de fram ut­vän­digt le­dan­de Ti­mo­ko ef­ter 400 me­ter men or­ka­de in­te rik­tigt på upp­lop­pet. Nun­cio har in­te hit­tat till­ba­ka sin fi­na form från ti­di­ga­re år.

Bild: ANDRE­AS L ERIKSSON

DÄR SATT DEN! Björn Goop jub­lar se­dan han käm­pat ner al­la ut­ma­na­re och vun­nit Elit­lop­pet för and­ra gång­en. Tio­å­ri­ga Ti­mo­ko var oe­mot­stånd­lig.

Bild: ANDRE­AS L ERIKSSON

”EN KRIGARE”. Så be­skrev Björn Goop elit­loppsvin­na­ren Ti­mo­ko, som va­rit med i fem ra­ka elit­lopps­fi­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.