E-sport­s­tjär­nans livs­hi­sto­ria blir till bok.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Emil ”He­a­ton” Christensen är en av e-spor­tens front­fi­gu­rer. Nu ska hans livs­hi­sto­ria bli bok. – Man får li­te gås­hud, sä­ger han.

För­ra som­ma­ren val­des Emil Christensen, som förs­ta per­son nå­gon­sin, in i e-spor­tens Hall of Fa­me in­för ett full­satt Lanx­ess Are­na i tys­ka Köln – sam­ma are­na som Tre Kro­nor i sön­dags blev världs­mäs­ta­re i.

Då var han re­dan ett gi­gan­tiskt namn in­om e-spor­ten ef­ter si­na år som en av värl­dens främs­ta Coun­ter-stri­ke-spe­la­re. För den bre­da mas­san var han då fort­fa­ran­de ett okänt namn – i dag är det be­tyd­ligt fler som kän­ner igen ”He­a­ton” ef­ter hans med­ver­kan i SVT:S Mäs­tar­nas mäs­ta­re.

Nu är det ock­så klart att han ger ut en själv­bi­o­gra­fi. He­a­ton – li­vet på spel, lan­dar i boklå­dor­na i sep­tem­ber.

– Det är väl en tan­ke som jag har haft gans­ka länge egent­li­gen, det har kom­mit suc­ces­sivt. Det är många som har sagt att jag bor­de skri­va en bok om he­la min re­sa, sä­ger Emil Christensen.

DET ÄR EN RE­SA som går från Stock­holms­för­or­ten Kärr­torp till da­tor­spe­lan­de in­för mil­jon­publik på sto­ra are­nor runt om i värl­den. Men boken, som skri­vits till­sam­mans med Linus Sun­ner­vik, kom­mer in­te att va­ra nå­gon renod­lad fram­gångs­sa­ga.

Allt från mam­mans död till eko­no­mis­ka pro­blem och rät­te­gång­ar ska av­hand­las.

– Det är mer mot­gång­ar än fram­gång­ar egent­li­gen. Sto­ra delar av mitt liv har va­rit en kamp men jag tror ock­så att det är just det som har for­mat mig. Utåt ser folk ba­ra fram­gång­ar­na, mot­gång­ar­na vill man ju helst in­te skyl­ta med. Men nu ska allt med.

EMIL CHRISTENSEN be­rät­tar att han har tre oli­ka syf­ten med själv­bi­o­gra­fin.

– Jag vill ju be­rät­ta vad e-sport är och vil­ken re­sa den har ta­git. Se­dan hop­pas jag att många för­äld­rar kom­mer att lä­sa den här boken och kanske få en in­sikt i vad spor­ten är och bör­jar in­tres­se­ra sig mer för vad de­ras barn hål­ler på med, och se det fi­na i det. Se­dan vill jag ju be­rät­ta min histo­ria.

Du bör­ja­de spe­la ef­ter en id­rotts­ska­da. Vad ha­de du tänkt då om du viss­te att du 17 år se­na­re skul­le skri­va en bok om ditt liv som e-sport­s­tjär­na?

– Det är gans­ka sur­re­a­lis­tiskt när du läg­ger upp det så där. Jag har in­te re­flek­te­rat över det så. Det är gans­ka sjukt, man får li­te gås­hud.

Hur kom­mer det att kän­nas när du får boken i han­den?

– Helt ma­giskt. Det är så fan­tas­tiskt att få va­ra li­te av en am­bas­sa­dör för e-sport och att spor­ten har växt så myc­ket att jag kan få skri­va en bok om min re­sa. Det är en mil­stol­pe bå­de för mig och för spor­ten som jag äls­kar.

”Jag vill ju be­rät­ta vad e-sport är och vil­ken re­sa den har ta­git. ”

EMIL ”HE­A­TON” CHRISTENSEN

Bild: JANERIK HENRIKSSON/TT

SPELLEDARE. Emil ”He­a­ton” Christensen kom­mer med en själv­bi­o­gra­fi i sep­tem­ber. ”Helt ma­giskt”, sä­ger han om käns­lan in­för släp­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.