Bänknö­ta­ren blev der­byts match­hjäl­te

SUPERETTAN: IN­HOP­PA­REN TO­BI­AS ENGLUND FRÄLSTE FFF I DER­BYT

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Han bör­ja­de på bän­ken, men slu­ta­de som hyl­lad hjäl­te. Ener­gi­knip­pet To­bi­as Englund hop­pa­de in i slu­tet av förs­ta halv­lek.

När mat­chen var slut ha­de han gjort tre mål och en mål­gi­van­de pass­ning och starkt bi­dra­git till att Fal­ken­bergs FF vänt och vun­nit det sans­lö­sa der­byt mot Var­bergs Bo­is med 5–3 (1–2).

– Tre mål, det har jag väl in­te gjort se­dan jag spe­la­de med farsan hem­ma på gräs­mat­tan, skrat­ta­de To­bi­as.

Och för­äld­rar­na fanns på plats för att se grab­bens fi­na be­drif­ter på Påsk­bergsval­len.

– Fast jag har in­te pra­tat med dem än.

Kla­nen Englund är giv­na åskå­da­re när FFF spe­lar. Mam­ma Mo­ni­ka och pap­pa Anders.

– Och så min flick­vän, plus min sys­ter och hen­nes pojk­vän, tilläg­ger To­bi­as.

AL­LA FICK VA­RA med om To­bi­as ma­gis­ka lör­dags­ef­ter­mid­dag.

* 2–1 (45): To­bi­as skic­kar in re­du­ce­ring­en just fö­re halv­tidspa­u­sen och ger FFF hop­pet till­ba­ka ef­ter en blek förs­ta halv­lek.

– Det var väl tur att jag blev ska­dad, by­tet blev ju lyc­kat, sa Mahmut Özen galg­hu­mo­ris­tiskt när han lin­ka­de mot bus­sen ef­ter mat­chen.

FÖR DET VAR när han tving­a­des gå av, med en be­fa­rad mus­kel­brist­ning, som Englund fick hop­pa in.

– Tob­be gav oss ener­gi och klart att må­let be­tyd­de myc­ket, sa Fffträ­na­ren Has­se Eklund på press­kon­fe­ren­sen.

Englund drog nit­lot­ten in­för der­byt, när Eklund sat­sa­de på en 3-5-2-in­ställ­ning. Det fun­ge­ra­de in­te så bra.

Eklund ju­ste­ra­de och slu­tet blev gott.

Englunds re­du­ce­ring var mum­ma för FFF, som ha­de va­rit re­jält ut­spe­lat och myc­ket väl kun­de le­gat un­der med fler mål.

MEN CIRKUS ENGLUND ha­de ba­ra bör­jat.

2–2 (60): Mat­chens vack­ras­te an­fall. FFF så­ga­de sig fram på hö­ger­kan­ten, Christof­fer Carls­son ly­ra­de in bol­len och To­bi­as Englund språng­nic­ka­de in kvit­te­ring­en med kraft.

Klang och ju­bel, och fi­ran­de med publi­ken. Det gav ho­nom ett gult kort...

– Man får tyd­li­gen in­te gö­ra det, sa mål­skyt­ten, in­te allt­för be­drö­vad över kor­tet.

2–3 (63): KNAPPT ha­de Fff-fan­sen hun­nit slu­ta jub­la in­nan det var dags igen. Bo­is tap­pa­de bol­len i en upp­spels­fas, och FFF högg di­rekt. Er­ik Pärs­son ser­ve­ra­de he­te Englund, som tryck­te till med väns­tern.

– Ett vrist­skott, ut­brast han, när­mast för­vå­nad över att han val­de det sät­tet att skju­ta.

MEN DRAMAT VAR långt i från över. Bo­is re­pli­ke­ra­de och fyr­tor­net Pe­ter Ny­ström nic­ka­de in 3–3.

– Ef­ter det skul­le vi va­rit li­te mer för­sik­ti­ga, tyck­te Bo­is-trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark.

Men hem­ma­la­get vil­le för­stås ha al­la tre po­äng­en och stöt­te fram­åt. Det ut­nytt­ja­de FFF.

Med två snab­ba mål, i den 83:e och 85:e mi­nu­ten, punk­te­ra­de man till­ställ­ning­en. Vid förs­ta må­let tog To­bi­as Englund på sig fram­spe­lar­rol­len och lät Er­ik Pärs­son nic­ka­de in bol­len.

VID 3–5 VAR det Vik­tor Gö­tes­son som tråck­la­de fram bol­len till Christof­fer Carls­son och han var ky­lig i sitt av­slut.

– And­ra halv­lek var helt ly­san­de of­fen­sivt sett, sam­man­fat­ta­de Fffträ­na­ren om det ena la­gets in­sats. De­fen­sivt har vi fort­fa­ran­de en del att job­ba med.

OCH FÖRS­TA HALVLEKEN vil­le han nog helst glöm­ma. Där kom Fal­ken­berg bil­ligt un­dan.

Hö­ger­bac­ken Mahmut Özen bjöd Bo­is på det förs­ta må­let (Kal­le Sö­der­ström) och se­dan gjor­de lag­kap­te­nen Da­vid Svensson själv­mål!

Bo­is-trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark var för­stås be­svi­ken,

– Vi bor­de hål­lit 2–0 in till pa­u­sen. Och sen fanns det bra chan­ser i bör­jan av and­ra, sa han.

– Of­fen­sivt var det bra he­la mat­chen. De­fen­sivt tap­pa­de vi bol­lar vid fel till­fäl­len och mis­sa­de en del i nog­grann­het.

ENGLUNDS SHOW. Trip­peln är full­bor­dad, FFF:S in­hop­pa­re har just gjort 2–3 och fi­rar med Amin Na­za­ri och Christof­fer Carls­son. Små­bil­der­na till hö­ger: Mahmut Özens ska­da ba­na­de vägen för Englund. FFF:S mål­vakt Ham­pus Nils­son in­stru­e­rar i straff­om­rå­det. Och Pe­ter Ny­ströms 3–3-nick gav Bo­is nytt hopp om po­äng.

I ZONEN. Match­hjäl­ten var en­kel att ut­se. Tre mål på en dryg halv­lek. Tum­men upp för To­bi­as Englunds der­by­int­sas.

Bil­der: KRISTER ANDERSSON

FFF:S mål­vakt Ham­pus Nils­son in­stru­e­rar i straff­om­rå­det. Och Pe­ter Ny­ströms 3–3-nick gav Bo­is

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.