Kal­les ly­san­de in­sats räck­te in­te he­la vägen

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

Kal­le Sö­der­ströms förs­ta halv­lek var nå­got utö­ver det van­li­ga. – Men det glä­der mig in­te nu, sa han ef­teråt.

Han virv­la­de runt som en vir­vel­vind i he­la förs­ta halv­lek. Kom bort i den and­ra men var­je gång ak­tion från Kal­le Sö­der­ström an­da­des själv­för­tro­en­de.

– Jag var pigg och spel­su­gen och fick bra ut­del­ning i förs­ta och ha­de fler chan­ser i and­ra som man kun­de satt men man kan in­te gö­ra all­ting per­fekt hel­ler, suc­kar Kal­le Sö­der­ström.

BRA UT­DEL­NING I förs­ta ja. Det bör­ja­de med att han kun­de slå in en boll i prin­cip tom bur ef­ter att bol­len stud­sat ut till ho­nom på en re­tur från Ham­pus Nils­son. Dess­utom stod han för det sten­hår­da in­spe­let som Fal­ken­bergs lag­kap­ten Da­vid Svensson skic­ka­de in i egen bur.

– Jag är nöjd med min in­sats men det glä­der mig in­te så myc­ket nu.

De and­ra chan­ser­na han ha­de var nog främst en chans. Den när Gabri­el Al­te­markVan­ne­ryr från väns­ter­kan­ten tråck­la­de sig in i straff­om­rå­det – spe­la­de di­a­go­nalt över till en fri­ståen­de Kal­le Sö­der­ström som av­slu­ta­de di­rekt. Men ut kom formstar­ke mål­vak­ten Ham­pus Nils­son och pa­re­ra­de. Hur myc­ket grä­mer du dig över den mis­sen?

– Det är klart man grä­mer sig, sam­ti­digt gör vi 3–3 li­te se­na­re, man vet ald­rig vad som ha­de hänt så man ska in­te grä­ma sig allt­för myc­ket över så­da­na, på­pe­ka­de Kal­le.

– Det var en väl­digt fin rädd­ning ock­så får jag sä­ga.

För Varberg var det nog en gans­ka märk­lig match. Fot­bol­len de pre­ste­ra­de var många gång­er yt­terst se­värd, åt­minsto­ne fram­åt. De fick ock­så ut­del­ning för sitt spel bå­de en och två gång­er men lyc­ka­des än­då tap­pa mat­chen.

– DET ÄR just de pe­ri­o­der som vi in­te spe­la­de bra som blev av­gö­ran­de, det var vi själv som ställ­de till det, sa en tyst­lå­ten Kal­le Sö­der­ström.

– I dag kun­de det bli rik­tigt bra men det blev ren skit i stäl­let, summme­ra­de han.

Hur tungt är det­ta?

– Så tungt det kan bli en match kanske.

Hur är det att spe­la en så­dan här sväng­ig match rent men­talt?

– Vi tänk­te he­la ti­den nån­stans att vi skul­le kla­ra det, det var väl när vi tap­pa­de 3–3 som det blev tungt men­talt in­nan det så kör­de vi ba­ra på.

Fal­ken­berg plus ef­fek­ti­vi­tet var li­ka med sant den här mat­chen. Av la­gets sex skott mot mål gick he­la fem bol­lar in bakom Var­bergs mål­vakt Joakim Wulff.

Hur var det att va­ra mål­vakt i en så­dan här match?

– Förs­ta 45 var det lugnt men på över­tid och sista 50 var det oer­hört job­bigt, sa en näs­tan sänkt Joakim Wulff.

SOM TROTS FEM in­släpp­ta in­te gjor­de en så­där jät­te­då­lig match. Fal­ken­bergs av­slut var bå­de väl pla­ce­ra­de och di­stink­ta. In­te minst in­byt­te To­bi­as Englund som sat­te tre av tre skott.

– Jag vet in­te vad jag skul­le gjort an­norlun­da rik­tigt, sista må­let brast det i kom­mu­ni­ka­tio­nen men jag för­sök­te kom­ma ut och gö­ra mig stor men han (Christof­fer Carls­s­lon) gjor­de det bra, sa Wulff.

TROTS FAL­KEN­BERGS otro­li­ga ef­fek­ti­vi­tet tyc­ker Wulff in­te att det är en ur­säkt att släp­pa in fem mål.

– Det här är ing­et för­svars­spel vi kan vi­sa upp i fram­ti­den, det var hor­ri­belt. Vad var det som brast i för­svars­spe­let i dag?

– Det var li­te in­di­vi­du­el­la miss­tag, vi sat­te varand­ra i då­li­ga si­tu­a­tio­ner ge­nom att in­te va­ra till­räck­ligt re­jä­la i första­du­el­len el­ler pra­ta med varand­ra.

– Små sa­ker som vi bor­de kun­na gö­ra – men som vi gjor­de fel, suc­kar en be­drö­vad mål­vakt.

HAN ME­NAR ATT Fal­ken­bergs re­du­ce­ring i slu­tet av den förs­ta halvleken var helt av­gö­ran­de för mat­chens gal­na ut­gång.

– Ha­de vi in­te släppt in det må­let, så ha­de vi vun­nit den här mat­chen gans­ka kom­for­ta­belt känns det som, vi ha­de full koll på det. Hur tar ni er vi­da­re från det här?

– Vi slår Åtvi­da­berg på bor­ta­plan, det finns in­te myc­ket an­nat att gö­ra, av­slu­ta­de Wulff.

GOTT LÄGE. Kal­le Sö­der­ström kra­mas om av Joakim Lind­ner se­dan Kal­les hår­da in­lägg stötts i mål av FFF:S mitt­back Da­vid Svensson. Så långt var det ba­ra Bo­is i der­byt.

HALLANDSDERBY. Fal­ken­berg slog Varberg med 5-3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.