600 skäl att fi­ra för FFF:S ju­bi­lar

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Match num­mer 600 är en match som Da­vid Svensson kom­mer att kom­ma ihåg i he­la sitt liv. – Ja, den finns med där­up­pe med mat­cher jag minns ex­tra.

Fal­ken­bergs FF:S lag­kap­ten ha­de en him­lastor­man­de ef­ter­mid­dag på Påsk­bergsval­len.

Hans själv­mål be­tyd­de 2–0 till Varberg och mat­chen såg ut att va­ra körd.

– Jag kom fel på in­läg­get, med brös­tet mot eget mål. Jag viss­te att det var en spe­la­re bakom och var tvung­en att ta bol­len an­nars ha­de det till 99 pro­cent bli­vit mål, sa Da­vid.

– Kanske bor­de jag för­sökt med nå­got an­nat.

NU BLEV DET ett prakt­full själv­mål.

– Vi för­sat­te oss in­te i en bra sits där, men desto skö­na­re att vi kun­de vän­da, sa FFF:S lag­kap­ten som skrek ut sin gläd­je mot fan­sen ef­ter mat­chen.

– Ett der­by är ja all­tid li­te ex­tra och med den vänd­ning­en var det ex­tra skönt.

Men FFF var i bryg­ga i förs­ta halv­lek.

– Bo­i­sar­na snac­ka­de om att punk­te­ra mat­chen vid en hör­na och det hör­de jag. När vi se­dan fick re­du­ce­ring­en så bör­ja­de de sä­kert tän­ka. Och för oss var re­du­ce­ring­en vik­tig för vi ha­de ett po­si­tivt snack i pa­us.

MEN SÅ KVITTERADE Bo­is ge­nom Pe­ter Ny­ström. Åte­ri­gen var Da­vid Svensson var ock­så i hän­del­ser­nas cent­rum, när Bo­is kvitterade till 3–3.

– Man rann­sa­kar all­tid sig själv ef­ter mat­chen. Vi var fle­ra bac­kar där och jag kanske bor­de stått på ett li­tet bätt­re stäl­le.

Bild: KRISTER ANDERSSON

GRYMT SKÖNT. Da­vid Svensson jub­lar ef­ter att FFF vänt 0–2 till 5–3 i der­byt mot Bo­is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.