”H65 Höör står för en fa­milj”

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­NI­EL KIHL­STRÖM/TT

Lil­la H65 Höör väl­te dy­nastin Sävehof. Den skåns­ka klub­ben tog sitt först Sm-guld i sin förs­ta fi­nal. – Höör står för fa­milj – och fa­mil­jen vin­ner myc­ket, sä­ger skyttedrott­ning­en Cas­sand­ra Toll­bring ef­ter fi­nal­vins­ten.

När slut­sig­na­len gick i Mal­mö Are­na och H65 Höör be­seg­rat do­mi­nan­ten Sävehof i Par­til­leklub­bens tolf­te ra­ka fi­nal (tio Sm-guld) ru­sa­de ma­kar­na Jan och Eli­sa­beth Hans­son in på pla­nen för att fi­ra med det svens­ka mäs­tar­la­get.

En­t­re­pre­nör­spa­ret och eldsjä­lar­na har ge­nom åren lyft in 15 miljoner kro­nor i den skåns­ka klub­ben, som gjort re­san från Sve­ri­ges tred­je­li­ga till Sm-guld på nio år.

– De har sat­sat så myc­ket på det här och vil­ket en­ga­ge­mang de har. De vill det här och vi har käm­pat för dem. Den här fa­mil­jä­ra käns­lan vi har haft i la­get och klub­ben. Det är det som har smit­tat av sig och gjort att vi får en så­dan ener­gi, sä­ger en se­ger­ru­sig Cas­sand­ra Toll­bring, 24, ef­ter 27–25-vins­ten i fi­na­len.

En ef­ter en kra­mar Höör­spe­lar­na om Jan och Eli­sa­beth Hans­son. Spe­lar­nas hyll­ning till pa­ret går rakt in i hjär­tat.

– Man blir ju näs­tan rörd. Vi har känt den vär­men länge – de ger till­ba­ka en väl­dig vär­me, sä­ger Jan Hans­son, som är kas­sör i klub­ben.

När Sävehof kröp när­ma­re i slu­tet av fi­na­len in­för 5 262 åskå­da­re blev han ner­vös.

– Jag satt och tänk­te på Cham­pi­ons Le­a­gue-spe­let med en kvart kvar. Jag tänk­te att det mås­te väl hål­la, sä­ger Hans­son.

Höör vann Chal­lenge Cup, den lägst ran­ka­de Eu­ro­pacu­pen, 2014 och var i fi­nal även i fjol. Men nu blir det spel i Cham­pi­ons Le­a­gue kom­man­de sä­song.

– Vil­ken jäk­la av­skeds­pre­sent, jub­lar mål­vak­ten Jes­si­ca Ry­de, som nu läm­nar för dans­ka Mid­tjyl­land.

Hon har för­lo­rat två Sm-finaler ti­di­ga­re med Lu­gi, men spi­ka­de igen full­stän­digt i sin sista match för klub­ben. I förs­ta halv­lek ha­de Ry­de en rädd­nings­pro­cent på ma­ka­lö­sa 67 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.