Vin­berg vann på en sned­spark

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Mö­tet av­gjor­des re­dan ef­ter åt­ta mi­nu­ter. Me­di­on Ka­bashis halv­träff från nä­ra håll blev per­fekt och bol­len smet in via stol­pen.

VIN­BERG TORSLANDA

(1–0)

1 0

Där­med var mål­gö­ran­det över, trots att det in­te sak­na­des chan­ser, åt bå­da håll.

Hem­ma­la­gets Si­mon Andersson skic­ka­de bol­len i rib­ban ef­ter en fri­spark i slu­tet av förs­ta halv­lek. Och ef­ter pa­us byt­te la­gen chan­ser.

– Det finns inga lät­ta mat­cher i den här se­ri­en. Det är hårt jobb som gäl­ler, över nit­tio mi­nu­ter, sum­me­ra­de Vin­bergs trä­na­re Mi­chael Svensson.

OCH DET VAR pre­cis vad vin­ber­gar­na gjor­de, in­te minst för­svars­mäs­sigt. Men nå­gon el­ler någ­ra chan­ser dy­ker all­tid upp.

Vid två till­fäl­len brän­de det till or­dent­ligt:

63: Andre­as Jer­narp tar sig ige­nom på hö­ger­kan­ten, men Vin­bergs mål­vakt An­ton Andersson är snabbt ute och halvräd­dar. Re­tu­ren nic­kas tätt över.

82: Jer­narp ige­nom igen, An­ton Andersson halvräd­dar. Tors­lan­das in­hop­pa­re Krister Körm ska ba­ra stö­ta in re­tu­ren, men där finns Emil El­ve­roth på plats och bloc­ke­rar.

– JAG VAR näs­tan slut ef­ter al­la löp­ning­ar, men den där bloc­ke­ring­en var ju vik­tig, pus­ta­de Emil ef­teråt.

Det blir in­te så många mat­cher till för Emil El­ve­roth i Vin­berg. Ef­ter vår­sä­song­en är det slut­spe­lat. Till hös­ten åker han till USA för stu­di­er.

– Jag har fått ett fy­ra­å­rigt fot­bolls­sti­pen­di­um på Uni­ver­si­ty of North Ca­ro­li­na i Wilming­ton, be­rät­tar Emil.

Först en ob­li­ga­to­risk grund­kurs, se­dan lär Emil väl­ja in­rikt­ning­en ”bu­si­ness”.

Så Vin­berg får kla­ra sig ut­an El­ve­roth i höst. Men mot Torslanda blev han tre­po­ängs­räd­da­re Och Vin­berg klev upp som trea i ta­bel­len.

– Jag har då­lig koll på det där, påstod trä­na­re Svensson. Det vik­ti­ga är var vi lig­ger ef­ter den sista se­ri­e­om­gång­en i höst.

MEN HAN VAR ock­så nöjd med vad han fick se av si­na spe­la­re mot Torslanda. Man be­höll lug­net och und­vek sam­ma slut som se­nast mot Eskils­min­ne, där Vin­berg tap­pa­de en tre­po­äng­a­re på över­tid.

– Eskils­min­ne lyf­te in he­la ti­den un­der sin slut­press, Torslanda vil­le spe­la längs mar­ken, sa Mi­chael Svensson.

Och gö­te­bor­gar­nas tryck blev in­te li­ka mas­sivt.

Filip Si­be­li­us (mat­chens hem­ma­li­ra­re), hans kol­le­gor i back­lin­jen och mål­vak­ten An­ton Andersson såg till att Ka­bashis ti­di­ga­re full­träff räck­te för se­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.