Stol­pe ut åte­ri­gen för HBK

Hallands Nyheter - - Sporten - 010-471 51 61 jow@hn.se

Me­dan IFK Norr­kö­pings sup­port­rar i som­mar­vär­men på Öst­gö­ta­por­ten sjöng ”Vi är se­ri­e­le­da­re” så klev Halm­stads BK:S spe­la­re sam­ti­digt av pla­nen som ett lag un­der ned­flytt­nings­strec­ket ef­ter än­nu en tung för­lust.

IFK NORRKÖPING HALM­STADS BK

(1–1)

3 2

– Det bör­jar bli li­te väl många mat­cher som man läm­nar med sam­ma käns­la att det var nä­ra, suc­ka­de Alex­an­der Ru­ud Tve­ter.

Alex­an­der Ru­ud Tve­ter tän­de Hbk-hop­pet i den 83:e mi­nu­ten när han styr­de in Andre­as Bengts­sons väns­te­rin­lägg till 2–3 – ett mål som se­dan ju­ste­ra­des till själv­mål av IFK:S mitt­back Jon Gud­ni Fjo­lu­son.

Och det var han som på tillägg­s­tid var mil­li­me­ter från att nå Fred­rik Li­verstams in­stick och få det där fri­lä­get fram till kvit­te­ring.

OUPPMÄRKSAMHET VID EN snabbt sla­gen fri­spark räck­te för att Niclas Eli­as­son med kli­nisk pre­ci­sion kun­de lyf­ta in sitt väns­te­rin­lägg mot Kal­le Holm­berg som var hu­vu­det hög­re än Mar­cus Jo­hans­son i luft­du­el­len och pla­ce­ra­de in 1–0 till hem­ma­la­get re­dan ef­ter tolv mi­nu­ter.

– Där står vi och so­ver och då straf­far ett så skick­ligt lag som Norrköping oss di­rekt, ana­ly­se­rar lag­kap­te­nen Fred­rik Li­ver­stam.

Då var det nog många som be­fa­ra­de ett nytt ras, där HBK så långt ha­de hål­lit sig till match­pla­nen och Se­ad Hak­sa­ba­no­vic re­dan ef­ter tre mi­nu­ter ha­de haft ett vasst hö­ger­skott som strök Mi­chael Lang­ers vänst­ra stol­pe.

Men i stäl­let skul­le la­get kvit­te­ra till 1–1 i den 24:e mi­nu­ten och det – hör och häp­na – på en fast si­tu­a­tion när Niko­lai Al­hos fi­na hö­ger­hör­na nåd­de Fred­rik Li­ver­stam vars nick skar­va­des in av mål­tju­ven Fred­rik Olsson. Och Al­ho var mi­nu­ten se­na­re yt­terst nä­ra att tunn­la hem­mamål­vak­ten Mi­chael Lang­er fram­spe­lad av Abou­ba­kar Kei­ta.

DET VAR OCK­SÅ oav­gjort i pa­us – bland an­nat ef­ter en blixt­ran­de re­flex­rädd­ning av Isak Pet­ters­son mot en fri Da­vid Mo­berg Karls­son på tillägg­s­tid.

– Men så ra­se­ras allt på fem mi­nu­ter di­rekt i and­ra halv­lek, sä­ger Ru­ud Tve­ter.

Jodå, två snab­ba mål di­rekt ef­ter pa­us skul­le släc­ka HBK:S dröm­mar om po­äng på sin ut­flykt till Ös­ter­göt­land.

Först när Nick­las Bärkroth stack in från sin hö­ger­kant och med en fly­gan­de nick möt­te Niclas Eli­as­sons in­lägg från den mot­sat­ta kanten till 2–1 (47).

Och se­dan när Filip Da­ger­stål oat­tac­ke­rad fick dri­va upp bol­len och läm­na över den till Kal­le Holm­berg som prick­sköt 3–1 (50).

JAN-OWE WIKSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.