Norén: ”Bäs­ta run­dan i kar­riä­ren”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Alex Norén in­led­de da­gen sju slag från tä­ten. Han av­slu­ta­de den som en vin­na­re – ef­ter ban­re­kord och stor­spel i de brit­tis­ka Pga-mäs­ter­ska­pen. – Det var den bäs­ta run­dan i min kar­riär, sa­de Norén en­ligt Golf Chan­nel.

I vec­kan kom­mer Alex Norén till Bar­se­bäck för att ta sin tred­je se­ger i den svens­ka Eu­ro­pa­tour­täv­ling­en.

Gen­re­pet på Wen­tworth, en av tou­rens tyngs­ta täv­ling­ar med en se­ger­check på mot­sva­ran­de tio miljoner kro­nor, kun­de in­te ha gått bätt­re.

SE­GERN VAR NORÉNS ni­on­de på Eu­ro­pa­tou­ren, den förs­ta i år och kom ef­ter en av­slut­nings­run­da han ald­rig lär glöm­ma.

Han star­ta­de da­gen på 21:a plats, sju slag från led­ning.

Men det var för ti­digt att räk­na bort stock­hol­ma­ren ur se­ger­dis­kus­sio­nen. Norén gick de sista 18 hå­len på 62 slag, tio un­der par – nytt ban­re­kord.

– Jag har nog ald­rig put­tat så bra som jag gjor­de i dag, sa­de Norén i se­gerin­ter­vjun.

– Jag har va­rit här så många gång­er och äls­kar den här täv­ling­en och ba­nan. Jag har va­rit av­und­sjuk på al­la som vun­nit här och trod­de ald­rig att jag skul­le lyc­kas själv.

Re­kordrun­dan in­ne­höll åt­ta bir­di­es och en mag­ni­fik eag­le (två un­der par) på av­slut­nings­hå­let. Norén slog upp and­ras­la­get drygt en me­ter från hå­let och rul­la­de i put­ten.

Topp­kon­kur­ren­ter­na, som al­la gick ut ef­ter Norén, viss­te att de ha­de en svår upp­gift fram­för sig. För svår, skul­le det vi­sa sig. När­mast var ita­li­e­na­ren Fran­ce­sco Mo­li­na­ri som slu­ta­de två slag bakom svens­ken.

– Det kän­des bra idag men det här var verk­li­gen ingen­ting jag för­vän­ta­de mig, sa­de Norén.

HENRIK STENSON, SOM ver­kar ha hit­tat for­men ef­ter någ­ra tunga må­na­der, de­la­de tred­je­plat­sen med Hi­de­to Ta­ni­ha­ra, Ja­pan, och Ni­co­las Colsaerts, Bel­gi­en. Tri­on var yt­ter­li­ga­re ett slag ef­ter Norén.

Bild: ANDREW BOYERS

DRÖMAVSLUT. Alex­an­der Norén vann brit­tis­ka Pga-mäs­ter­ska­pen ef­ter en ma­gisk av­slut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.