Valinge föll tungt mot Berg­da­lens IK

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Valinge för­lo­ra­de och fick se Bergdalen pas­se­ra i ta­bel­len. – Sett över 90 mi­nu­ter var det väl rätt­vist, sa trä­na­ren To­bi­as Ek­dahl.

I Berg­da­lens IK finns nu­me­ra Lin­neá Lil­je­gärd, en spe­la­re som gjort fy­ra A-lands­kam­per, vun­nit da­mall­svens­ka skyt­te­li­gan 2009 och främst gjort av­tryck i Gö­te­borgs FC och Kristianstad.

– Klart att hon blir spel­fö­ra­re i de­ras lag. Hon sät­ter sig på en fri roll där hon kan häm­ta boll. Dess­utom har hon ett bra till­slag så när de är sat­ta un­der press kan hon lyf­ta bol­lar på 50-60 me­ter. Hon är de­ras kugg­hjul, sa Ek­dahl.

NU LÄM­NA­DE HON Björ­kängs­val­lens konst­gräs mål­lös men Valinge kun­de än­då in­te ho­ta.

– Vi job­bar och käm­par, men får in­te igång spel el­ler boll­tem­po. In­ne i straff­om­rå­det är vi in­te rik­tigt et­ta på bol­len.

HALVVÄGS LED­DE hem­ma­la­get med 2-0, varav det and­ra må­let var aning­en bil­ligt.

– En hör­na vi in­te får bort. Se­dan bredsi­das bol­len in vid bort­re stol­pen. Pre­cis in­nan halv­le­kens slut. Ha­de det ba­ra va­rit 1-0 ha­de det kun­nat sett an­norlun­da ut, för i and­ra var de mer de­fen­sivt och vi fick mer tryck på dem.

Ron­ja Cron­walls re­du­ce­ring hjälp­te fö­ga. Bergdalen var två po­äng bakom, men är nu en po­äng för Valinge i stäl­let.

– Det hände väl in­te så myc­ket i ta­bel­len. Ett par vins­ter så är man på en an­nan po­si­tion. Det ha­de va­rit gott att få åka där­ifårn med en po­äng, för det fanns det möj­lig­he­ter till.

I näs­ta om­gång på lör­dag, då vän­tar Qvi­ding.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.